МИ З ВАМИ
JESTEŚMY Z WAMI

-------------------------------
 

2022/2023

Zarząd Rady Rodziców przy SP10 w Gdyni
w roku szkolnym 2022/2023

Daria Bomba – przewodnicząca
Maciej Adamczewski – wiceprzewodniczący
Adam Puppel – skarbnik
Małgorzata Zdrojewska – sekretarz

Kontakt:
radarodziców.gdynia.sp10
@gmail.com

Kontakt

Szkoła Podstawowa
nr 10 w Gdyni
ul.Morska 192,
81-006 Gdynia


TEL. 58 623 06 33
FAX: 58 620 67 55

wewnętrzne:

-21 Sekretariat

-22 Kierownik administracyjny 

-22 Intendentka

-24 Psycholog

-25 Pedagog

-26 Pokój nauczycielski

-27 Świetlica

-29 Pielęgniarka

-31 Biblioteka

e-mail:
sekretariat
@sp10.edu.gdynia.pl

Partnerzy

Aktualności

 

 

 

Szkoła Mistrzów

Akademia Dzielnicowa

Komunikat Dyrektora Szkoły

02/22/23
15 września 2022 r.

1. Zobowiązuję wychowawców klas do przedstawienia rodzicom procedur w sytuacjach szczególnych.
2. Zobowiązuję wychowawców klas do uaktualnienia danych kontaktowych do rodziców/opiekunów uczniów.
3. Polecam wychowawcom klas zapoznanie rodziców uczniów z kryteriami wymagań edukacyjnych oraz zasadami oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania. Zapoznać ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym. W tym roku nadal będziemy realizować edukację ekologiczną  w szkole oraz  w środowisku lokalnym. Zamierzamy kontynuować współpracę z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy  i Chylonki” w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii” i „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”. Zapraszamy do kształcenia nawyków właściwego postępowania z odpadami i udziału w zbiórce zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z uwagi na zmianę przepisów rezygnujemy ze zbiórki makulatury i nakrętek. Baterie zbieramy codziennie do pojemników na parterze szkoły – odnotowujemy to w zeszycie przy sekretariacie, elektrośmieci zbierać będziemy jednorazowo w wyznaczonym dniu (do ustalenia z KZG).                       
W przypadku elektroodpadów prosimy zrobić listę oddanych sprzętów z danymi uczennicy/ucznia (imię i nazwisko, klasa). Za aktywność w akcjach ekologicznych nagradzać będziemy uczniów punktami z zachowania.

4. Wychowawcy klas zobowiązani są przedstawić rodzicom zasady nauki zdalnej w wypadku pojawienia się konieczności przejścia na ten sposób nauczania (strona internetowa szkoły, sposób logowania do Teams, korzystanie z e - dziennika).
5. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom regulaminu wypożyczania podręczników szkolnych z biblioteki.
6. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom deklaracji szkolnych i złożenie przez nich podpisów w odpowiednich miejscach wyrażających ich wolę.
7. W szkole realizowane będą programy profilaktyczne i prosimy rodziców o pisemne wyrażenie zgody na ich realizację.
Realizowane programy profilaktyczne to: „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”, „Stop dopalaczom”, „Necio.pl - zabawy w Internet”, „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”, „Co mi chodzi po głowie?” – przeciwdziałanie wszawicy, „Między nami kobietkami” –  akcja  dla dziewcząt, Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień, „W moim bezpiecznym domu” - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, „Gadki” – przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – dla grup przedszkolnych, „Rowerowy maj” – dla uczniów klas I – VIII, „Kręgi na wodzie”, „Akademia bezpiecznego Puchatka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, “ABC Ekonomii”.
8. Pielęgniarka szkolna prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych, przyjmowanych leków, zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie wypadku.
W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole kontrolować czystość głów będzie p. pielęgniarka z uwzględnieniem procedur epidemicznych.
Jeżeli występują przeciwwskazania do podawania jakichkolwiek leków – rodzice/opiekunowie składają pisemne oświadczenie u pani pielęgniarki.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia pielęgniarce szkolnej przewlekłych chorób  dziecka.
Uczniowie do gabinetu zgłaszają się z dzienniczkiem ucznia, zawierającym informacje o telefonach kontaktowych rodziców/opiekunów, nazwiskiem pediatry prowadzącego i adresem właściwej przychodni.
Dla uczniów klas VII jest obowiązkowe badanie w przychodni lekarskiej. Badanie jest jednym z warunków przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej. Rodzice wypełniają druk przekazany przez wychowawcę. Zasady przeprowadzenia badań w przychodni jeszcze nie są znane. W oddziałach przedszkolnych badania bilansowe są obowiązkowe, bez względu na wiek dziecka – zasad przeprowadzania badań jeszcze nie znamy.
Fluoryzacja zębów – zawieszona do odwołania.
Godziny pracy gabinetu medycznego: poniedziałek, czwartek, piątek – godzina 7.00 – 14.30.
9. Informuję, że w roku szkolnym 2022/2023 szkoła podpisała umowę z:
„Doktor Krasicki” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 3 w zakresie bezpłatnego leczenia stomatologicznego (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni.
10. Przypominam, że funkcjonuje ograniczenie wejść osób postronnych do szkoły i obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania rodziców i opiekunów w trakcie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły. Przed wejściem do szkoły, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo, należy obowiązkowo dokonać wpisu do księgi wejść i wyjść.
11. Rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną naszej szkoły jest PPP nr 2. 

  Adres: Chylońska 227, 81-007 Gdynia, tel. 58 623 31 39
             https://www.ppp2.edu.gdynia.pl

12. Prosimy rodziców o dostarczenie nowych opinii po badaniach w PPP (w szczególności dotyczy uczniów klas ósmych). 13. Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII – VIII są obowiązkowe. Trwają 10 godzin przez 10 kolejnych tygodni wg planu lekcji. Zajęcia w pierwszym semestrze zaczną się w październiku.
14. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  • 14 października 2022 r.,
  • 31 października 2022 r.,
  • 2, 4, 5 maja 2023 r.,
  • 23, 24, 25 maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII),
  • 9 czerwca 2023 r.

15. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami:

15 września 2022 r.

zebranie

20 października 2022 r.

konsultacje

24 listopada 2022 r.

konsultacje

15 grudnia 2022 r.

konsultacje

12 stycznia 2023 r.

zebranie

23 lutego 2023 r.

konsultacje

23 marca 2023 r.

konsultacje

27 kwietnia 2023 r.

konsultacje

18 maja 2023 r.

zebranie

 

Uwaga! Koronawirus