Stołówka

 

 

 

 

 

UWAGA!

Od dnia 12.02.2018 r.  odpisy za nieobecność ucznia na obiedzie

należy zgłaszać do godz. 13.30 dnia poprzedzającego nieobecność

osobiście -  poprzez zgłoszenie nauczycielowi pełniącemu dyżur w stołówce szkolnej

oraz wysłanie SMS-a na nr telefonu:    519 018 695

W SMS-ie proszę podać:

nazwisko i imię ucznia, klasę do której uczęszcza oraz dni nieobecności ucznia

 na obiedzie (datę lub daty: od ….. do….)

*  SMS musi zawierać informacje dotyczące osoby zgłaszającej odpis:     nazwisko i imię oraz stopień pokrewieństwa.

Nieobecności uczniów na obiedzie związane z wycieczkami zgłaszają:

- w klasach: 0 – III -   wychowawcy klas,
- w klasach: IV – VII- uczniowie lub rodzice/ prawni opiekunowie.

* Odpisy za obiady z powodu wycieczki należy dokonywać najpóźniej - 3 dni przed planowaną wycieczką.

 

 

 

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

            za miesiąc KWIECIEŃ w dniach:

                                         26,27 MARZEC w godzinach od 8:00 do 17:00

                                                 28,29 MARZEC w  godzinach od 8:00do 14:00

                                                  Opłata za obiady wynosi:19x3,50zł =   66,50zł.

 • za miesiąc MAJ w dniach:

   23, 24 KWIECIEŃ w godzinach  od 8:00  do 17:00

  25, 26 KWIECIEŃ w godzinach  od 8:00 do 14:00

                                                  Opłata za obiady wynosi: 18 x 3,50 zł =  63  zł.

 • za miesiąc CZERWIEC w dniach:

                                                 25, 28 MAJ w godzinach od 8:00 do 14:00

                                                 29, 30 MAJ w godzinach od 8:00 do 17:00                                               

Opłata za obiady wynosi: 13 x 3,50 zł =  49 zł.

 

 

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły .

Płatności za żywienie uczniów można dokonywać w postaci przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy szkoły SP nr 10 o numerze : 82 1440 1026 0000 0000 1254 0647

Proszę nie robić odliczeń, wpłacamy pełną kwotę za obiady !

W nagłych przypadkach w harmonogramie mogą wystąpić zmiany. Informacje dotyczące płatności  rozwieszane będą na tablicach ogłoszeniowych oraz udostępniane w Internecie.

Uczniowie spożywający obiady w stołówce szkolnej proszeni są o dostarczenie 1 opakowania serwetek gastronomicznych  w semestrze.

 

 

Prosimy o wpłaty w wyznaczonych terminach.

 

 

 

                                     

 

 

 

                ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

................................................................................................................................................................................................................................................

 

      

              

 

 

 

                    

 

 

                                                         Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni

                                                        w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

 

Działając na podstawie UCHWAŁA NR XVI/378/08 RADY MIASTA GDYNI z 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Gminę Gdynia ustala się zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni.

 

§ 1

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów Szkoła realizuje zadania opiekuńcze poprzez organizację przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci w stołówce szkolnej.

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:

 • uczniowie
 • pracownicy szkoły

§ 3

 1. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zakresie żywienia może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej
 2. Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej z powodu zagrożenia uzależnieniami w ramach profilaktyki i upowszechniania zdrowego stylu żywienia może być przyznana pomoc realizowana przez szkołę w formie bezpłatnego posiłku wydawanego w stołówce szkolnej.

 

§4

Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie i wynosi 3,30 zł za 1 obiad.

§5

Zgodnie z § 2 ust.2 szkoła może również prowadzić żywienie dla pracowników według zasady:

 1. pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza, pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole, w której są zatrudnieni –zgodnie z art.15 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników nie będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowo – Wychowawczych Prowadzonych Przez Miasto Gdynia.
 2. dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników nie będących nauczycielami – odpłatność w pełnej wysokości uwzględniająca koszty przygotowania posiłku w tym: koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłku, koszty wynagrodzenia pracowników stołówki, składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

 

§ 6

 1. Opłaty ustalone na podstawie § 4 oraz § 5 ust.2 wnosi się w okresach miesięcznych z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
 2. Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności - nie mogą korzystać ze stołówki. 

 

§ 7

W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności, z zastrzeżeniem § 8.

Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.

 

§ 8

 1. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku , gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.
 2. Nieobecność lub rezygnację z posiłku należy zgłosi do godziny 13.30 - nauczycielowi pełniącemu dyżur w stołówce szkolnej lub w świetlicy szkolnej lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 623 06 33 wew.27

 

§ 9

Obiady są wydawane od godziny 11.30 do 14.00 w stołówce szkolnej.

§ 10

 1. Ze względów sanitarno-higienicznych podczas wydawania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. Stołówka nie wydaje obiadów na wynos.

  

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01.01.2012 r.