Psycholog

.

PLAN PRACY PSYCHOLOGA

mgr Katarzyna Sojka

 

Poniedziałek

11-14

Wtorek

7:30-14:30

Środa

9-13:45

Czwartek

9-13:45

Piątek

7:30-12:30

1.

 

X Konsultacje dla rodziców i nauczycieli

DORADZTWO

Klasa 7b

DORADZTWO

Klasa 7a

X Konsultacje dla
 rodziców
i nauczycieli

2.

 

BOCCIA sala115

X konsultacje indywidualne dla ucznia

X

X Konsultacje dla
rodziców i nauczycieli

3.

 

X konsultacje indywidualne dla ucznia

X

X

X

4.

X

X konsultacje indywidualne dla ucznia

X konsultacje indywidualne dla ucznia

X

X

5.

X

X

X

X

X

6.

X

X konsultacje dla dzieci i  rodziców klasa 0a

skansen

X konsultacje indywidualne dla ucznia

X

 

7.

 

X konsultacje dla dzieci i  rodziców klasa 0b

skansen

BOCCIA Projekt „Małe skrzydła-wysokie loty”

Sala 22

BOCCIA Projekt „Małe skrzydła-wysokie loty”

Sala 25

 

8.

 

 

BOCCIA

Sala 22

BOCCIA

Sala 25

 

9.

 

 

 

 

 

 

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
 

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
    i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:       

*rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

*udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.