Komunikaty

2018/2019

W dniach 18, 19, 20 grudnia 2018 r.

w naszej szkole przeprowadzony zostanie  
Próbny Egzamin Ósmoklasisty

 

  • 18 i 19 grudnia uczniowie klas I – VII
               bez lekcji;
  • 20 grudnia - Wigilie klasowe,
              wg osobnego harmonogramu.

Prośba do rodziców/opiekunów uczniów, którzy jedzą obiady
w stołówce szkolnej:

W związku z podsumowaniem finansowym roku 2018, prosimy o zgłaszanie ewentualnych rezygnacji                           
z opłaconych obiadów do dnia 03.12.2018 r.


 

Komunikat dyrektora szkoły

02/2018/19

 20 września 2018 r.

 

1. Polecam wychowawcom klas zapoznanie rodziców uczniów z kryteriami wymagań edukacyjnych oraz zasadami oceniania

    uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Uczeń nie może być zwolniony z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego – może być zwolniony z wykonywania tylko niektórych ćwiczeń lub grup ćwiczeń, wskazanych przez lekarza (na cały rok szkolny).

2. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom regulaminu wypożyczania podręczników szkolnych z biblioteki.

3. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom deklaracji szkolnych i złożenie  przez nich podpisów
    w odpowiednich miejscach wyrażających ich wolę.

4. W szkole realizowane będą programy profilaktyczne i prosimy rodziców o pisemne wyrażenie zgody na ich realizację.

Realizowane programy profilaktyczne to: „Owoce i warzywa w szkole", „Szklanka mleka", „Policyjna foczka", „Akademia Puchatka”, Co mi chodzi po głowie", „Znajdź właściwe rozwiązanie", „Zapobiegaj astmie", „Chronimy dzieci", „Bezpieczny internet", „Necio pl.", „ABC dobrego wychowania", „Wiem, co jem i ćwiczę”, „STOP cyberprzemocy”, „Rośnij zdrowo”, „Bieg po zdrowie”, „Szkoła na widelcu”, „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, „Śniadanie daje moc”, „Pięć porcji zdrowia”.

5. W tym tygodniu ruszają programy „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”. W tym roku szkolnym programy adresowane są do uczniów klas 1 – 5. Wszystkie porcje warzyw, owoców i mleko udostępniane są nieodpłatnie.

6. Pielęgniarka szkolna prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych, przyjmowanych leków, zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie wypadku.

W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole kontrolować czystość głów będzie p. pielęgniarka.

Jeżeli występują przeciwwskazania do podawania jakichkolwiek leków – rodzice/opiekunowie składają pisemne oświadczenie u pani pielęgniarki.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do osobistego zgłoszenia pielęgniarce szkolnej przewlekłych chorób  dziecka.

Uczniowie do gabinetu zgłaszają się z dzienniczkiem ucznia, zawierającym informacje
o telefonach kontaktowych rodziców/opiekunów, nazwiskiem pediatry prowadzącego
i adresem właściwej przychodni.

Dla uczniów klas VII jest obowiązkowe badanie w przychodni lekarskiej. Otrzymany od pielęgniarki druk, wypełniony przez lekarza, uczniowie dostarczają po badaniu do gabinetu medycznego w szkole. Badanie jest jednym z warunków przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej.

W oddziałach przedszkolnych badania  bilansowe są obowiązkowe.

Fluoryzacja zębów: koszt jednej szczoteczki 0,45 zł. Koszt całorocznej fluoryzacji 6x0,45 = 2,70 zł. od ucznia.

Godziny pracy gabinetu medycznego :

poniedziałek, wtorek, czwartek – godzina 7.00 – 14.35.

7. Przypominam, że funkcjonuje kontrola osób postronnych przebywających na terenie szkoły
i obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania rodziców i opiekunów w trakcie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo dokonać wpisu do księgi wejść i wyjść

8. Dyrektor informuje, że program nauczania wychowanie do życia w rodzinie obejmuje treści zawarte w załączonej prezentacji na facebookowym profilu szkoły. Szczegółowych informacji udzielają w dniu 20.09.18 r. od godz.18:30 

p. Katarzyna Krause-Bagińska - klasy 4 - 6, w sali 113 i p. Katarzyna Kuczyńska klasy 7 – 8 pok. 20a. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

9. Wybory przedstawicieli Rady Rodziców 2018/2019 odbędą się 20 września w czasie zebrań z rodzicami wg następujących zasad:

  • na zebraniu rodzice każdej klasy wybierają 3osobową Radę Klasową w drodze głosowania;
  • Rada Klasowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Szkolnej Rady Rodziców;
  • przedstawiciel ten bierze udział  w wyborach do Rady Rodziców SP 10 w terminie, który zostanie  ustalonym przez przewodniczącego dotychczasowej RR.

10. Informujemy, że następne spotkania z rodzicami odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu w komunikacie nr 

      01/2018/19 w zmienionych godzinach:

Klasy 0 – III – godz. 18.00

Klasy IV – VIII – godz. 17.00

 

11. Rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną naszej szkoły jest PPP nr 2.  

Adres: Opata Hackiego 13, 81-213 Gdynia.

 

 


 

Komunikat dyrektora szkoły

1/18/19

 3 września 2018 r.

 

1. Zobowiązuję wychowawców  klas 08  do zaktualizowania danych osobowych uczniów,  rodziców i opiekunów oraz 

    zanotowania aktualnych numerów telefonów oraz adresów e-mailowych. Rodziców uczniów dojeżdżających proszę

    o wypełnienie deklaracji o samodzielnej drodze dziecka do i ze szkoły (dotyczy uczniów spoza rejonu szkoły).

2. Proszę o przedstawienie  zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły (zapis w dzienniku).

3. Proszę o przypomnienie bezpiecznego zachowania na terenie szkoły (dziedziniec, hole, korytarze, schody - zapis w dzienniku). Punktualne przychodzenie na zajęcia szkolne, obowiązkowo wymagany jest dzienniczek ucznia – pilnie i koniecznie uzupełnić/uaktualnić wszelkie dane teleadresowe. Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów wagarujących, bezwzględne  terminowe przynoszenie usprawiedliwień (1 tydzień od przyjścia do szkoły).

      W trakcie uroczystości szkolnych obowiązuje stój galowy, a codziennie obuwie zmienne.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przynoszony przez uczniów do szkoły !!!

5. Przypominam o bezwzględnym zakazie wprowadzania zwierząt (psów) na teren szkoły. Na całym terenie szkolnym

   (w tym  na zewnątrz budynków) obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

6. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny oraz wideodomofony w drzwiach wejściowych (hole, korytarze, teren

    zewnętrzny). Przypominam, że funkcjonuje kontrola osób postronnych przebywających na terenie szkoły. Za niszczenie
    i dewastowanie obiektów oraz wyposażenia szkoły odpowiadają materialnie rodzice uczniów.

7. Wnioski o świadczenia 500+ i 300+ oraz aktualizacja zasad w udzielaniu pomocy socjalnej dla uczniów znajduje się na

    www. mopsgdynia.pl

8. Ubezpieczenie uczniów – 42 zł. AXA

9. Kalendarz roku szkolnego : zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia; ferie zimowe 11 lutego – 24

    lutego; 15,16,17 kwietnia egzamin ósmoklasisty; wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia; 

    zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

10. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada, 24, 27, 28, 31 grudnia 2018 r., 15, 16, 17,18, 19, 23 kwietnia 2019 r.,

      2  maja 2019 r. oraz 2 dodatkowe dni planowane na próbny egzamin ósmoklasisty.

11. Zebrania i konsultacje :                                               

      kl. 0 – 3 godzina 17.00 – 18.00

      kl. 4 – 8 godzina 18.00 – 19.00

 

            20 września 2018 r. - klasowe zebranie z rodzicami

            18 października 2018 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            22 listopada 2018 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            20 grudnia 2018 r. - klasowe zebranie z rodzicami

            31 stycznia 2019 r. - klasowe zebranie z rodzicami

            14 marca 2019 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            25 kwietnia 2019 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami

            23 maja 2019 r. - klasowe zebranie z rodzicami

Przypominam, że dziennik zajęć szkolnych funkcjonuje tylko w formie elektronicznej - wychowawcy przekazują loginy dostępu do dziennika.

12. Wybory Rady Rodziców 2018/2019 odbędą się 20 września 2018 r.

13. Świetlica szkolna 6.30 – 17.00, wszystkie informacje u kierowniczki świetlicy. Wszelkich informacji udzielać będzie

      kierowniczka świetlicy  w stołówce szkolnej 3 września  o godzinie 9.00 w stołówce szkolnej

14. Obiady w kwocie 3,50 zł, wydawane od 5 września. Wpłaty od 4 września u pani intendentki

      – sala 014, przypominamy o terminowych opłatach, wpłaty po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane !

15. Pani pielęgniarka szkolna, prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych, przyjmowanych

      leków, zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie   

      wypadku.

W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole czystość głów kontrolować będzie p. pielęgniarka.

16. Orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności proszę

      przynosić do psychologa szkolnego.

17. Zespół d/s profilaktyki zwraca się z prośbą do rodziców o kontrolowanie zawartości tornistrów swoich dzieci, aby

      zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy (albumy, pamiętniki, zabawki).

      Tornister/plecak ucznia powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, nie powinien przekraczać 10 do
      15 % masy ciała ucznia, cięższe rzeczy powinien mieć umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej, należy go nosić

       na obu ramionach.

18. W każdy czwartek w godz. 7.309.00 zbieramy makulaturę oraz codziennie baterie – przy sekretariacie; nakrętki
      i
elektrośmieci w dniach zebrań z rodzicami.

19. Ze względu na bezpieczeństwo i organizację pracy szatni prosimy rodziców o czekanie i odbiór dzieci przed szkołą.

20. Zapraszamy na stronę internetową szkoły :   sp10gdynia.pl