ROK SZKOLNY 2023/2024

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-01.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 1. są publikowane od wielu lat (od r.) przez różnych redaktorów;
 2. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i narzucają schemat dokumentów, pliki w wersji pdf, lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji / dostosowania formatu;
 3. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Odnośniki otwierają się w nowych oknach.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Staniszewski, informatyk@sp10.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586230633.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Adres: Szkoła Podstawowa nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Morska 192, 81-006 Gdynia

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Morskiej, prowadzą do niego schody. Można skorzystać z bocznego wejścia, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Przed oboma wejściami do budynku znajdują się domofony, poprzez które można w razie potrzeby pomocy przywołać pracownika szkoły.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą samodzielne dostać się do szkoły.
 5. Budynek jest przystosowany do osób mających trudności w poruszaniu się.
 6. W szkole jest dostępna winda umożliwiająca przejście między piętrami szkoły. Winda nie jest dostępna dla wszystkich i działa na kluczyk wydawany w sekretariacie szkoły lub udostępniany w sytuacjach szczególnych.
 7. Szerokość korytarzy szkolnych jest dostosowana do przejazdu wózków inwalidzkich.
 8. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.