Stołówka

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 • za miesiąc WRZESIEŃ w dniach:

  03,04,05 WRZEŚNIA w godzinach  od 7.30 do 14:00

                                                        Opłata za obiady wynosi: 18 x 3,50 zł =  63,00 zł

 • za miesiąc PAŹDZIERNIK w dniach:

17,18,19,20 WRZEŚNIA w godzinach od 7.30 do 14:00

Opłata za obiady wynosi: 23 x 3,50 zł =  80,50 zł

 • za miesiąc LISTOPAD w dniach:

22,23,24,25 PAŹDZIERNIKA w godzinach od 7.30  do 14.00

Opłata za obiady wynosi: 20 x 3,50 zł =  70,00 zł

 • za miesiąc GRUDZIEŃ w dniach:

19, 20, 21, 22  LISTOPADA w godzinach od 7.30  do 14.00

Opłata za obiady wynosi: 15 x 3,50 zł =  52,50 zł

 

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w pokoju nr 14 obok  szatni.

Płatności za żywienie uczniów można dokonywać również w postaci przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy szkoły SP nr 10 o numerze :

82 1440 1026 0000 0000 1254 0647

w wyznaczonych dniach określonych w harmonogramie.

W nagłych przypadkach w harmonogramie mogą wystąpić zmiany. Informacje dotyczące płatności  rozwieszane będą na tablicach ogłoszeniowych oraz udostępniane w Internecie.

Uczniowie spożywający obiady w stołówce szkolnej proszeni są o dostarczenie 1 opakowania serwetek gastronomicznych  w semestrze.

 

 

Prosimy o wpłaty w wyznaczonych terminach.

 

 

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY W

SP nr 10 W GDYNI

1.Wpłaty gotówkowe za obiady w SP 10 przyjmuje intendent w pokoju nr 14.

2. Płatności za żywienie uczniów można dokonywać w postaci przelewu lub              wpłaty na rachunek bankowy szkoły SP nr 10 o numerze :

82 1440 1026 0000 0000 1254 0647

w wyznaczonych dniach określonych w harmonogramie.

3. Za prawidłowo dokonaną wpłatę za obiady uznaje się kwotę należności określonej przez Szkołę, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:

-imię, nazwisko dziecka,

-numer na liście obiadowej, który jest przydzielany na początku roku szkolnego,

-określenie za jaki miesiąc.

4. Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się:

- nieterminowo dokonaną wpłatę,

-pomniejszenie kwoty bez wiedzy intendenta, zaokrąglenie kwoty.

5. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik Szkoły – intendent. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez w/wym. pracownika Szkoły.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędne opisane przelewy/ wpłaty na rachunek bankowy.

7. Odwołanie posiłków następuje przez telefoniczne lub osobiste zgłoszenie rodzica/ opiekuna prawnego w dniu poprzedzającym odwoływany dzień do godziny 13.30.

8.Informacje  o kwocie wpłaty lub odliczeń  można uzyskać pod numerem telefonu 519 018 695.

 

 

 

 

 

 

 

 

                ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

................................................................................................................................................................................................................................................

 

      

              

 

 

 

                    

 

 

                                                         Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni

                                                        w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej

 

Działając na podstawie UCHWAŁA NR XVI/378/08 RADY MIASTA GDYNI z 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Gminę Gdynia ustala się zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni.

 

§ 1

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów Szkoła realizuje zadania opiekuńcze poprzez organizację przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci w stołówce szkolnej.

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:

 • uczniowie
 • pracownicy szkoły

§ 3

 1. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zakresie żywienia może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej
 2. Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej z powodu zagrożenia uzależnieniami w ramach profilaktyki i upowszechniania zdrowego stylu żywienia może być przyznana pomoc realizowana przez szkołę w formie bezpłatnego posiłku wydawanego w stołówce szkolnej.

 

§4

Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie i wynosi 3,50 zł za 1 obiad.

§5

Zgodnie z § 2 ust.2 szkoła może również prowadzić żywienie dla pracowników według zasady:

 1. pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza, pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole, w której są zatrudnieni –zgodnie z art.15 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników nie będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowo – Wychowawczych Prowadzonych Przez Miasto Gdynia.
 2. dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników nie będących nauczycielami – odpłatność w pełnej wysokości uwzględniająca koszty przygotowania posiłku w tym: koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłku, koszty wynagrodzenia pracowników stołówki, składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

 

§ 6

 1. Opłaty ustalone na podstawie § 4 oraz § 5 ust.2 wnosi się w okresach miesięcznych z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
 2. Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności - nie mogą korzystać ze stołówki. 

 

§ 7

W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności, z zastrzeżeniem § 8.

Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.

 

§ 8

 1. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku , gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.
 2. Nieobecność lub rezygnację z posiłku należy zgłosi do godziny 13.30 - nauczycielowi pełniącemu dyżur w stołówce szkolnej lub w świetlicy szkolnej lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 623 06 33 wew.27

 

§ 9

Obiady są wydawane od godziny 11.30 do 14.00 w stołówce szkolnej.

§ 10

 1. Ze względów sanitarno-higienicznych podczas wydawania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. Stołówka nie wydaje obiadów na wynos.

  

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01.01.2012 r.