ROK SZKOLNY 2023/2024

Pedagog

 

 

Zapraszam na konsultacje dla rodziców/opiekunów - wtorek 07.00-8.00 lub czwartek 15.00- 17.00

 

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy m.in.: 

dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi, udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu.

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej pedagog szkolny:

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
  • opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami  szkolnymi i pozaszkolnymi,
  • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży  (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
 • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze,
  • dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 •  czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
 •  kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
 •  udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
 •  udziela porad rodzicom,

 Pedagog szkolny zabiega również o pomoc socjalną dla uczniów poprzez:

 • dbanie o bezpłatne dożywianie uczniów z ubogich rodzin,

Ponadto pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi,

 • wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia,

 • prowadzi profilaktykę uzależnień,

 • promuje zdrowy styl życia,

 • stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego pokolenia

(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280 z późn. zm.)

 

PEDAGOG W SWOJEJ PRACY KIERUJE SIĘ PONIŻSZYMI ZASADAMI

 Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

Zasada podmiotowości ucznia która wnika z założenia że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów po czucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

Zasada bezwzględne walki z zagrożeniem i rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno wżyciu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

Katarzyna Kuczyńska

pedagog szkolny

 

DROGI UCZNIU

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)
 • Masz ciekawe pomysły, którym i chcesz się podzielić
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problem y rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić .

 

 DROGI RODZICU,

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • Potrzeb ujesz wsparcia w procesie wychowania
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • Niepokoi zachowanie dziecka
 • Szukasz pomocy

 Dla lepszej organizacji pracy proszę o wcześniejsze umawianie się na porady i konsultacje osobiście, telefonicznie 58 663 73 04 lub mailowo k.kuczynska@sp10gdynia.pl

 


 

Z serii "Pedagog szkolny Katarzyna Kuczyńska poleca" :

 

Telefon wsparcia (poniedziałek - piątek, 10:00-14:00): +48 518 014 959

Wejdź na stronę:

https://poradzimy.net/

 


 

Z serii "Pedagog szkolny Katarzyna Kuczyńska poleca" :

 

Home - Domowe zasady ekranowe
https://www.domowezasadyekranowe.fdds.pl/


 

Z serii "Pedagog szkolny Katarzyna Kuczyńska poleca" :


Z serii "Pedagog szkolny Katarzyna Kuczyńska poleca" :

Poradnik dla rodziców - dziecko w rozwodzie.

 

Z serii "Pedagog szkolny Katarzyna Kuczyńska poleca" :

PROFILAKTYKA - PEDAGOG

INFORMATOR NIEZBĘDNIK - SIŁA TKWI W KOALICJI
Gdyńska Koalicja na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom


Z serii "Pedagog szkolny Katarzyna Kuczyńska poleca" :


Zaburzenia psychosomatyczne: one są wśród nas dziecko 66096.pdf


Kampania edukacyjna "Wszy z głowy".
wszyzglowy.pl/…/2019/09/NYDA_ANIMACJA_EDUKACYJN…


Drodzy Rodzice i Opiekunowie,


21 marca 2018r. jest Dniem Nowych Technologii w Edukacji i również my włączamy się do ogólnopolskiej akcji.
Codziennie będziemy prezentować Państwu nowy filmik z serii pt. "Zostań znajomym swojego dziecka"

Projekt "Zostań znajomym swojego dziecka" adresowany jest do rodziców i opiekunów. Jego celem jest zachęcenie ich do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu swoich dzieci czy podopiecznych, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności. Akcja realizowana jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), w ramach programu Komisji Europejskiej "Safer Internet", który NASK prowadzi wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacją Dzieci Niczyje) od 2005 r., jako "Polskie Centrum Programu Safer Internet" (PCPSI).

Hasło „Zostań znajomym swojego dziecka” ma zachęcić wszystkich dorosłych do aktywnego uczestniczenia w internetowym świecie podopiecznych oraz przyglądania się, jak wygląda ich aktywność i czy nie zagraża ich poprawnemu rozwojowi.

Odcinek 1 "Czy znasz znajomych swego dziecka?"

 

broszura_Zostan_znajomym_swojgo_dziecka.pdf


zostan_znajomym-broszura-2.pdf


list_do_dziadka_i_babci-FDDS-12042017.pdf


broszura-Mama-tata-tablet-FDDS-12042017(1).pdf