Pedagog

 

Zaburzenia psychosomatyczne

one_sa_wsrod_nas_dziecko_66096.pdf

 

 

Pedagog szkolny poleca:
https://youtu.be/Y2HtFhDWk0Q

Z serii "Pedagog szkolny Katarzyna Kuczyńska poleca" : Kampania edukacyjna "Wszy z głowy".
https://www.wszyzglowy.pl/…/2019/09/NYDA_ANIMACJA_EDUKACYJN…

----

 

Z serii: "Pedagog szkolny Katarzyna Kuczyńska poleca"
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
21 marca 2018r. jest Dniem Nowych Technologii w Edukacji i również my włączamy się do ogólnopolskiej akcji.
Codziennie będziemy prezentować Państwu nowy filmik z serii pt. "Zostań znajomym swojego dziecka"

Projekt "Zostań znajomym swojego dziecka" adresowany jest do rodziców i opiekunów. Jego celem jest zachęcenie ich do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu swoich dzieci czy podopiecznych, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności. Akcja realizowana jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), w ramach programu Komisji Europejskiej "Safer Internet", który NASK prowadzi wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacją Dzieci Niczyje) od 2005 r., jako "Polskie Centrum Programu Safer Internet" (PCPSI).

Hasło „Zostań znajomym swojego dziecka” ma zachęcić wszystkich dorosłych do aktywnego uczestniczenia w internetowym świecie podopiecznych oraz przyglądania się, jak wygląda ich aktywność i czy nie zagraża ich poprawnemu rozwojowi.
Odcinek 1 "Czy znasz znajomych swego dziecka?"
https://www.youtube.com/watch?v=7U9UExsHdtE#action=share

 

broszura_Zostan_znajomym_swojgo_dziecka.pdf

 

zostan_znajomym-broszura-2.pdf

 

 pedagog szkolny poleca  ulotka -  list_do_dziadka_i_babci-FDDS-12042017.pdf

..........................................................................................................................................................

pedagog szkolny poleca -broszura-Mama-tata-tablet-FDDS-12042017(1).pdf

                               

............................................................................................................................................................

 

PEDAGOG W SWOJEJ PRACY KIERUJE SIĘ PONIŻSZYMI ZASADAMI

 

Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

Zasada podmiotowości ucznia która wnika z założenia że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów po czucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

Zasada bezwzględne walki z zagrożeniem i rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno wżyciu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

 

Katarzyna Kuczyńska

pedagog szkolny

 

Drogi Rodzicu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • Potrzeb ujesz wsparcia w procesie wychowania
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • Niepokoi zachowanie dziecka
 • Szukasz pomocy

 

Katarzyna Kuczyńska

pedagog szkolny

 

Drogi uczniu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)
 • Masz ciekawe pomysły, którym i chcesz się podzielić
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problem y rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić .

Katarzyna Kuczyńska

pedagog szkolny

 

Pracę pedagoga w szkole podobnie jak pracę wszystkich placówek oświatowych i pracujących w nich osób określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowi.

Według aktualnych przepisów do obowiązków pedagoga zatrudnionego w szkole należy

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów!
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkola szkole lub placówce w celu rozwiązywania problem ó wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogiczna w form ach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży!
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych:
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwianiu indywidualnych możliwości predyspozycji i uzdolnień uczniów
 8. wspieranie nauczycieli wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

(fragment z Rozporządzenia MEN w sprawę zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i Placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r.