ROK SZKOLNY 2020/2021

Biblioteka

   

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811, z 2015 r. poz. 357).

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć są własnością szkoły, przechowuje i nieodpłatnie wypożycza je biblioteka szkolna.
 2. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane uczniom nie później jak do 15 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 3. Wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej przez uczniów klas I - III odbywa się za pośrednictwem nauczyciela - wychowawcy.
 4. Uczniowie klas IV-VI wypożyczają podręczniki i ćwiczeni a samodzielnie na swój ą kartę biblioteczną.
 5. Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (obłożyć), przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, rysować, wycinać, zaginać stron).

        Brak obłożenia podręcznika będzie skutkował wpisaniem 5 pkt. ujemnych.

Darmowe podręczniki mają służyć kolejnym trzem rocznikom uczniów. Ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.

 1. Uczniowie zobowiązani są zwrócić komplet bezpłatnych podręczników do biblioteki w przedostatni m tygodni u przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek itp.)
 2. Nauczyciel i bibliotekarz dokonuje, podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, oględzin podręcznika, określając stopi eń jego zużycia . Przy wykonywani u tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie. Jeśli do podręcznika jest dołączona płyta CD, stanowi ona integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 4. Podręczniki do klas I-III - wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Ministerstwo Edukacji Narodowej a wpłaty dokonuje się na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 5. Podręczniki do klasy IV i V - wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa się wg ceny podręcznika w wydawnictwie a wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.
 6. Podręczniki podlegają niezwłocznemu zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w wyniku innych zdarzeń losowych.
 7. Uczniowie przystępujący do egzaminu sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 8. Uczniowie i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 9. Sprawy sporne dotyczące podręczników lub innych materiałów pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

             Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2016 r.             

          WYTYCZNE MEN- kliknij

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                            

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Kontakt z biblioteką          10biblioteka@wp.pl

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                                       

 

                                      

KOMPUTERY W BIBLIOTECE!!!

Dnia 01 września 2006 roku nasza biblioteka szkolna wzbogaciła się o cztery nowe komputery, z czego trzy stanowiska są udostępnione dla czytelników.

Uczniome, odwiedzający Multimedialne Centrum Informacji, mogą wyszukiwać informacje w Internecie, poszerzać swoje zainteresowania oraz wspomagać swój uczniowski warsztat pracy.

W Multimedialnym Centrum Informacji obowiązuje regulamin zaprezentowany poniżej.

Zapraszamy!!!! !!

REGULAMIN

MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

 1. Z komputerów w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 4. Czas pracy przy komputerze wynosi jedną godzinę lekcyjną.
 5. Przy komputerze mogą pracować najwyżej dwie osoby.
 6. W czytelni, przy stanowisku komputerowym, nie ma możliwości korzystania z gier komputerowych.
 7. Uczeń może skorzystać z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.

    8. Zabrania się instalowania jakichkolwiek programów i dokonywania zmian w już istniejących, oraz zapisywania informacji na dysku twardym.

    9. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary, np. zakaz korzystania z komputera.

Opracowanie: A. Dranka, H. Rogozińska

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

                                                                 HISTORIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      Pierwsze wzmianki o bibliotece szkolnej sięgają okresu przedwojennego. Stara kronika szkolna po daje informację, że rodzice uczniów zakupili bibliotece uczniowskiej książki. Rodzice zainteresowani pracą szkoły byli skupieni w Kole Opieki Rodzicielskiej, którego pełna nazwa brzmiała: Opieka Rodzicielska nad Dziatwą Szkolną Publicznej Szkoły Powszechnej nr 10 w Gdyni Chyloni.

   Po zakończeniu II wojny światowej biblioteka wznowiła swoją działalność. Kronika szkolna podaje, że nastąpiło to w 1947 roku. Wydarzenia wojenne spowodowały całkowite zniszczenie księgozbioru, mebli     i sprzętu bibliotecznego. Zalążek księgozbioru stanowiły książki ofiarowane przez nauczycieli i uczniów. Były one w bardzo złym stanie i wymagały systematycznej naprawy. Posiadane zbiory systematycznie powiększano drogą zakupów ze skromnych środków otrzymywanych od władz oświatowych lub pochodzących z ofiarności społecznej. Te ostatnie gromadzono poprzez uczestnictwo nauczycieli w kwestach publicznych organizowanych z okazji „Dni Oświaty" oraz z funduszy własnych Komitetu Rodzicielskiego uzyskiwanych z zabaw i innych dochodowych imprez towarzyskich.

   W początkowym okresie działania biblioteki szkoła nie zatrudniała etatowego bibliotekarza a jego obowiązki pełnili społecznie zatrudnieni w szkole nauczyciele. Mimo to tygodniowy rozkład pracy biblioteki zapewniał jej otwarcie w ciągu trzech dni w tygodniu na czas jednej godziny. Dwa dni przypadały na pierwszą zmianę zajęć lekcyjnych a jeden dzień na drugą zmianę. Wraz z zatrudnieniem etatowego bibliotekarza ilość dni pracy wzrosła do pięciu dni w tygodniu a czas otwarcia w każdym dniu do pięciu godzin.

 W roku szkolnym 1946/47 księgozbiór liczył 559 książek. Rok później ilość woluminów wzrosła do 763 a z biblioteki korzystało 450 uczniów.

  Współcześnie księgozbiór biblioteki szkolnej to około 10 tys. woluminów. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli bibliotekarzy.