ROK SZKOLNY 2023/2024

Biblioteka

h.rogozinska@sp10gdynia.pl

 

 

 

 

Dziękujemy za książki! 

Bibliotekarka i czytelnicy dziękują dzieciom i rodzicom, którzy podarowali bibliotece piękne i wartościowe książki. Powiększyły one nasze zbiory a dzieciom  dały większy wybór tytułów do czytania.

 

    bibliotekarka Hanna Rogozińska

 

  

 

 

Zaproszenie do biblioteki 

Zapraszam dzieci i młodzież do Klubu Pożeraczy Książek. Czekają na Was zadania, wyzwania,
i oczywiście, książki do czytania. A na  koniec roku szkolnego zasłużone nagrody  i dyplomy.

Do zobaczenia w bibliotece!

Pamiętajcie, biblioteka to dobre miejsce dla człowieka! 

HR

                                 

Biblioteka dobre miejsce dla człowieka

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek                    8-14 00

Wtorek                              8-14 30

Środa                                 8-13 30

Czwartek                           8-14 30

               Piątek                                  8-13 30              

 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811, z 2015 r. poz. 357).

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć są własnością szkoły, przechowuje i nieodpłatnie wypożycza je biblioteka szkolna.
 2. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane uczniom nie później jak do 15 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 3. Wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej przez uczniów klas I - III odbywa się za pośrednictwem nauczyciela - wychowawcy.
 4. Uczniowie klas IV-VI wypożyczają podręczniki i ćwiczenia samodzielnie na swoją kartę biblioteczną.
 5. Wypożyczony podręcznik należy  podpisać ( imię, nazwisko i klasa), zabezpieczyć przed zniszczeniem (obłożyć), przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, rysować, wycinać, zaginać stron).

       

Darmowe podręczniki mają służyć kolejnym trzem rocznikom uczniów. Ćwiczenia nie podlegają zwrotowi.

 1. Uczniowie zobowiązani są zwrócić komplet bezpłatnych podręczników do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym,  możliwym do dalszego użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek itp.)
 2. Nauczyciel i bibliotekarz dokonuje, podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia . Przy wykonywani u tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów ucznia odkupienia  podręcznika. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie. Jeśli do podręcznika jest dołączona płyta CD, stanowi ona integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zakupu nowego podręcznika.
 4. Podręczniki podlegają niezwłocznemu zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w wyniku innych zdarzeń losowych.
 5. Uczniowie i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 6. Sprawy sporne dotyczące podręczników lub innych materiałów pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

              

          WYTYCZNE MEN- kliknij

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                                                                                                                           


 

                                                                 HISTORIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      Pierwsze wzmianki o bibliotece szkolnej sięgają okresu przedwojennego. Stara kronika szkolna po daje informację, że rodzice uczniów zakupili bibliotece uczniowskiej książki. Rodzice zainteresowani pracą szkoły byli skupieni w Kole Opieki Rodzicielskiej, którego pełna nazwa brzmiała: Opieka Rodzicielska nad Dziatwą Szkolną Publicznej Szkoły Powszechnej nr 10 w Gdyni Chyloni.

   Po zakończeniu II wojny światowej biblioteka wznowiła swoją działalność. Kronika szkolna podaje, że nastąpiło to w 1947 roku. Wydarzenia wojenne spowodowały całkowite zniszczenie księgozbioru, mebli     i sprzętu bibliotecznego. Zalążek księgozbioru stanowiły książki ofiarowane przez nauczycieli i uczniów. Były one w bardzo złym stanie i wymagały systematycznej naprawy. Posiadane zbiory systematycznie powiększano drogą zakupów ze skromnych środków otrzymywanych od władz oświatowych lub pochodzących z ofiarności społecznej. Te ostatnie gromadzono poprzez uczestnictwo nauczycieli w kwestach publicznych organizowanych z okazji „Dni Oświaty" oraz z funduszy własnych Komitetu Rodzicielskiego uzyskiwanych z zabaw i innych dochodowych imprez towarzyskich.

   W początkowym okresie działania biblioteki szkoła nie zatrudniała etatowego bibliotekarza a jego obowiązki pełnili społecznie zatrudnieni w szkole nauczyciele. Mimo to tygodniowy rozkład pracy biblioteki zapewniał jej otwarcie w ciągu trzech dni w tygodniu na czas jednej godziny. Dwa dni przypadały na pierwszą zmianę zajęć lekcyjnych a jeden dzień na drugą zmianę. Wraz z zatrudnieniem etatowego bibliotekarza ilość dni pracy wzrosła do pięciu dni w tygodniu a czas otwarcia w każdym dniu do pięciu godzin.

 W roku szkolnym 1946/47 księgozbiór liczył 559 książek. Rok później ilość woluminów wzrosła do 763 a z biblioteki korzystało 450 uczniów.

  Współcześnie księgozbiór biblioteki szkolnej to około 10 tys. woluminów.