ROK SZKOLNY 2023/2024

Komunikaty

2023/2024

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

3/2023/2024

1. Uczniowie klas ósmych przystąpią 27, 28 i 29 lutego 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) do próbnego egzaminu. Rozpoczynać się on będzie każdego z wyznaczonych dni o godz. 12.15.

Zbiórka uczniów klas ósmych w szkole o godz. 12.00 – losowanie miejsc przed salą egzaminacyjną. Prosimy nie przychodzić wcześniej do szkoły!

Uczniowie zostawiają ubrania wierzchnie w szatni (nie obowiązuje zmiana obuwia).

Uczniowie przychodzą w stroju galowym z legitymacją szkolną i przyborami.

Uczniowie mogą mieć w sali małą butelkę wody do picia.

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (smartfony itp.).

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Zabronione są długopisy zmazywalne. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

2. Uczniowie oddziałów przedszkolnych w dniach egzaminu mają zajęcia bez zmian.

3. Uczniowie klas I – VII mają zajęcia lekcyjne wg skróconego planu lekcji.

CZAS TRWANIA LEKCJI I PRZERW W SKRÓCONYM PLANIE

godzina lekcyjna

czas trwania

1.

8.00 – 8.30

2.

8.35 – 9.05

3.

9.10 – 9.40

4.

  9.45 – 10.15

5.

10.20 – 10.50

6.

10.55 – 11.25

7.

11.40 – 12.10

8.

lekcja odwołana

9.

lekcja odwołana

            Przerwy obiadowe: po 6 i 7 lekcji
Wydawanie obiadów 10.30 – 13.00

4. Zajęcia na basenie w czwartek 29 lutego 2024 r. dla wszystkich klas są odwołane.


Komunikat dyrektora szkoły
02/23/24
14 września 2023 r.

 1. Zobowiązuję wychowawców klas do przedstawienia rodzicom procedur w sytuacjach szczególnych.
 2. Zobowiązuję wychowawców klas do uaktualnienia danych kontaktowych do rodziców/opiekunów uczniów.
 3. Polecam wychowawcom klas zapoznanie rodziców uczniów z kryteriami wymagań edukacyjnych oraz zasadami oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania. Zapoznać ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym. W tym roku nadal będziemy realizować edukację ekologiczną  w szkole oraz  w środowisku lokalnym. Zamierzamy kontynuować współpracę z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy  i Chylonki” w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii” i „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko”. Zapraszamy do kształcenia nawyków właściwego postępowania z odpadami i udziału w zbiórce zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z uwagi na zmianę przepisów rezygnujemy ze zbiórki makulatury. Baterie i nakrętki zbieramy codziennie do pojemników na parterze szkoły – odnotowujemy to w zeszycie przy sekretariacie, elektrośmieci zbierać będziemy jednorazowo w wyznaczonym dniu (do ustalenia z KZG). W przypadku elektroodpadów prosimy zrobić listę oddanych sprzętów z danymi uczennicy/ucznia (imię i nazwisko, klasa). Za aktywność w akcjach ekologicznych nagradzać będziemy uczniów punktami z zachowania.
 4. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom regulaminu wypożyczania podręczników szkolnych z biblioteki.
 5. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom deklaracji szkolnych i złożenie  przez nich podpisów w odpowiednich miejscach wyrażających ich wolę.
 6. W szkole realizowane będą programy profilaktyczne i prosimy rodziców o pisemne wyrażenie zgody na ich realizację.

Realizowane programy profilaktyczne to: „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”, „Stop dopalaczom”, , „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”, „Co mi chodzi po głowie?” – przeciwdziałanie wszawicy, „Między nami kobietkami” –  akcja  dla dziewcząt, Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień, „Rowerowy maj” – dla uczniów klas I – VIII, „Kręgi na wodzie”, „Akademia bezpiecznego Puchatka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, “ABC Ekonomii”, „Razem w klasie” – integracja międzykulturowa, ogólnopolski projekt edukacyjny „Gramy zmysłami” dla klas   0 -3, „Czyste powietrze wokół na  - klasy 0 – profilaktyka antynikotynowa.

7. Pielęgniarka szkolna prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych, przyjmowanych leków,      zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie wypadku.

      W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole kontrolować czystość głów będzie p. pielęgniarka.

   Jeżeli występują przeciwwskazania do podawania jakichkolwiek leków – rodzice/opiekunowie składają pisemne oświadczenie u pani pielęgniarki.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia pielęgniarce szkolnej przewlekłych chorób  dziecka.

Uczniowie do gabinetu zgłaszają się z dzienniczkiem ucznia, zawierającym informacje
o telefonach kontaktowych rodziców/opiekunów, nazwiskiem pediatry prowadzącego
i adresem właściwej przychodni.

Dla uczniów klas VII jest obowiązkowe badanie w przychodni lekarskiej. Badanie jest jednym z warunków przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej. Rodzice wypełniają druk przekazany przez wychowawcę. Zasady przeprowadzenia badań w przychodni jeszcze nie są znane. W oddziałach przedszkolnych badania  bilansowe są obowiązkowe, bez względu na wiek dziecka – zasad przeprowadzania badań jeszcze nie znamy.

Fluoryzacja zębów (6 sesji) klasy 0 - VI  – koszt szczoteczek dla jednego ucznia – 2,40 zł

Godziny pracy gabinetu medycznego: poniedziałek, czwartek, piątek – godzina 7.00 – 14.30.

     8. Informuje, że w roku szkolnym 2023/2024 szkoła podpisała umowę z:

„Doktor Krasicki” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 3 w zakresie bezpłatnego leczenia stomatologicznego (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni

     9. Przypominam, że funkcjonuje ograniczenie wejść osób postronnych do szkoły  
       i obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania rodziców i opiekunów w trakcie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły.                 Przed wejściem do szkoły, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo, należy obowiązkowo dokonać            wpisu do księgi wejść i wyjść.

  10. Wybory przedstawicieli Rady Rodziców 2023/2024 odbędą 14 września 2023 r. w czasie zebrań
        z rodzicami wg następujących zasad:

 • na zebraniu rodzice każdej klasy wybierają 3osobową Radę Klasową w drodze głosowania;
 • Rada Klasowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Szkolnej Rady Rodziców;

przedstawiciel ten bierze udział  w wyborach do Rady Rodziców SP 10, które odbędą się 14 września 2023 r. o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej.

11.Rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną naszej szkoły jest PPP nr 2. 

         Adres: Chylońska 227, 81-007 Gdynia, tel. 58 623 31 39.

      12. Wychowawcy klas ósmych rozpoczną zebranie z rodzicami od przekazania informacji przez A. Wiktorowicz                              i K. Sojkę o egzaminie ósmoklasisty – stołówka szkolna godz. 17.00

      13. Prosimy rodziców o dostarczenie nowych opinii po badaniach w PPP (w szczególności dotyczy uczniów klas                            ósmych).

     14. Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII – VIII są obowiązkowe. Trwają 10 godzin przez 10 kolejnych                 tygodni wg planu lekcji. Zajęcia w pierwszym semestrze zaczną się w październiku.

     15. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

2 listopada 2023 r. – dzień dyrektorski
23 – 31 grudnia 2023 r.- zimowa przerwa świąteczna
26 stycznia 2023 r. – koniec I semestru
29 stycznia  – 11 lutego 2024 r.- ferie zimowe
28 marca - 02 kwietnia 2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna
29, 30 kwietnia 2024 r. i 2 maja 2024 r. – dni dyrektorskie
14, 15, 16 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty (dni dyrektorskie)
31 maja 2024 r. – dzień dyrektorski
21 czerwca 2024 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych


16. Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami:

14 września 2023 r.

zebranie

26 października 2023 r.

konsultacje

23 listopada 2023 r.

konsultacje

14 grudnia 2023 r.

konsultacje

25 stycznia 2024 r.

zebranie

21 marca 2024 r.

konsultacje

25 kwietnia 2024 r.

konsultacje

23 maja 2024 r.

zebranie

 

   17. Zachęcamy rodziców/opiekunów do ubezpieczenia swoich dzieci. Oferta na stronie internetowej szkoły. Informuję, że           dyrekcja i nauczyciele SP10 kontynuują ubezpieczenie w Bezpieczny.pl


Komunikat dyrektora szkoły
1/23/24
4 września 2023 r.

 1. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i przypominam, że w budynkach szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie
  pracownicy. W szkole obowiązuje rejestr wejść.
 2. Zobowiązuję wychowawców  klas 08  do zaktualizowania danych osobowych uczniów,  rodziców i opiekunów oraz zanotowania aktualnych numerów telefonów oraz adresów
  e-mailowych.
  Rodziców uczniów dojeżdżających proszę o wypełnienie deklaracji
  o samodzielnej drodze dziecka do i ze szkoły (dotyczy uczniów spoza rejonu szkoły).

3.   Proszę o przedstawienie  zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły (zapis w dzienniku).

 4.   Zobowiązuję wychowawców i nauczycieli do przypomnienia uczniom zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania.

5.   Proszę o przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania na terenie szkoły (dziedziniec, hole, korytarze, schody - zapis w dzienniku), punktualnym przychodzeniu na zajęcia szkolne, obowiązkowo wymagany jest dzienniczek ucznia, wyciąganiu konsekwencji wobec uczniów wagarujących, bezwzględnym terminowym usprawiedliwianiu nieobecności (tydzień od przyjścia do szkoły).

       W trakcie uroczystości szkolnych obowiązuje stój galowy, a codziennie obuwie zmienne – od października. Przypominam, że na sali gimnastycznej obowiązuje obuwie zmienne z jasną podeszwą przez cały rok szkolny.

6.   Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przynoszony przez uczniów do szkoły !!!

7.   Przypominam o bezwzględnym zakazie wprowadzania zwierząt (psów) na teren szkoły. Na całym terenie szkolnym (w tym na zewnątrz budynków) obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

8.  W szkole funkcjonuje system alarmowy (SOLID), monitoring wizyjny oraz wideodomofony w drzwiach wejściowych (hole, korytarze, teren zewnętrzny). Za niszczenie i dewastowanie obiektów oraz wyposażenia szkoły odpowiadają materialnie rodzice uczniów.

 9.  Kalendarz roku szkolnego: zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia, koniec I semestru 26 stycznia, ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego, wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 02 kwietnia, egzamin ósmoklasisty 14, 15, 16 maja, zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

     10. Zebrania i konsultacje: (pierwsze zebranie 14 września 2023 r.)

            godz. 17.00 – 18.00 – klasy 0 - VIII                    

11. Świetlica szkolna 6.30 – 17.00. Opieka w świetlicy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywa  się tylko po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Wszelkie  informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica”.

12. Obiady w kwocie 5,00 zł, wydawane będą od 5 września. Informacja o wpłatach na obiady – na stronie internetowej szkoły.  

13. Pani pielęgniarka szkolna, prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych, przyjmowanych leków, zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie wypadku. W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole czystość głów kontrolować będzie p. pielęgniarka.

14. Zespół d/s profilaktyki zwraca się z prośbą do rodziców o kontrolowanie zawartości tornistrów swoich dzieci, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy (albumy, pamiętniki, zabawki). Tornister/plecak ucznia powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, nie powinien przekraczać 10 do 15 % masy ciała ucznia, cięższe rzeczy powinien mieć umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej, należy go nosić na obu ramionach.

15. Zobowiązuję do regularnego śledzenia informacji na stronie internetowej szkoły oraz regularne korzystanie z dziennika elektronicznego: sp10gdynia.edupage.org