Zdalne nauczanie

Informacje

Komunikaty

2019/2020

Komunikat dyrektora szkoły

1/19/20

 2 września 2019 r.

 

1.  Zobowiązuję wychowawców  klas 08  do zaktualizowania danych osobowych uczniów,  rodziców i opiekunów oraz zanotowania aktualnych numerów telefonów oraz adresów e-mailowych. Rodziców uczniów dojeżdżających proszę o wypełnienie deklaracji o samodzielnej drodze dziecka do i ze szkoły (dotyczy uczniów spoza rejonu szkoły).

2.   Proszę o przedstawienie  zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły (zapis w dzienniku).

3.  Proszę o przypomnienie bezpiecznego zachowania na terenie szkoły (dziedziniec, hole, korytarze, schody - zapis w dzienniku). Punktualne przychodzenie na zajęcia szkolne, obowiązkowo wymagany jest dzienniczek ucznia. Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów wagarujących, bezwzględne terminowe przynoszenie usprawiedliwień (1 tydzień od przyjścia do szkoły).

      W trakcie uroczystości szkolnych obowiązuje stój galowy, a codziennie obuwie zmienne.

4.   Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przynoszony przez uczniów do szkoły !!!

5.   Przypominam o bezwzględnym zakazie wprowadzania zwierząt (psów) na teren szkoły. Na  całym terenie szkolnym (w tym na zewnątrz budynków) obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

6.  W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny oraz wideodomofony w drzwiach wejściowych    (hole, korytarze, teren zewnętrzny). Przypominam, że funkcjonuje kontrola osób postronnych    przebywających na terenie szkoły. Za niszczenie i dewastowanie obiektów oraz wyposażenia   szkoły odpowiadają materialnie rodzice uczniów.

7.   Wnioski o świadczenia 500+ i 300+ oraz aktualizacja zasad w udzielaniu pomocy socjalnej dla uczniów znajduje się na www. mopsgdynia.pl

8. Kalendarz roku szkolnego : zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia, ferie zimowe 13 – 26 stycznia, wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 21,22,23 kwietnia egzamin     ósmoklasisty, zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

10. Zebrania i konsultacje : (pierwsze zebranie 19 września 2019 r.)                        

kl. 0 – 3 godzina 17.00 – 18.00

kl. 4 – 8 godzina 18.00 – 19.00

            Przypominam, że dziennik zajęć szkolnych funkcjonuje tylko w formie elektronicznej -     wychowawcy przekazują loginy dostępu do dziennika.

11. Świetlica szkolna 6.30 – 17.00, wszystkie informacje u kierowniczki świetlicy.

     Wszelkich informacji udzielać będzie p. kierowniczka świetlicy w stołówce szkolnej  2 września  o godzinie 9.00 w stołówce szkolnej

12. Obiady w kwocie 3,50 zł, wydawane od 4 września.

Przypominamy o terminowych opłatach, wpłaty po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane !

13. Pani pielęgniarka szkolna, prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych,    przyjmowanych leków, zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie wypadku.

      W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole czystość głów kontrolować będzie p. pielęgniarka.

14. Orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności proszę przynosić do psychologa szkolnego.

15. Zespół d/s profilaktyki zwraca się z prośbą do rodziców o kontrolowanie zawartości tornistrów   swoich dzieci, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy (albumy, pamiętniki, zabawki).

            Tornister/plecak ucznia powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, nie powinien przekraczać 10 do 15 % masy ciała ucznia, cięższe rzeczy powinien mieć umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej, należy go nosić na obu ramionach.

16. W każdy czwartek w godz. 7.309.00 zbieramy makulaturę oraz codziennie baterie – przy sekretariacie; nakrętki i elektrośmieci w dniach zebrań z rodzicami.

17. Ze względu na bezpieczeństwo i organizację pracy szatni prosimy rodziców o czekanie i odbiór dzieci przed szkołą.

18. Zapraszamy na stronę internetową szkoły : sp10gdynia.edupage.org


 

Komunikat dyrektora szkoły

02/2019/20

 19 września 2019 r.

 

1. Polecam wychowawcom klas zapoznanie rodziców uczniów z kryteriami wymagań edukacyjnych oraz zasadami oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania. Zapoznać ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym.  Obecnie świat stoi w obliczu katastrofy klimatycznej dlatego zdecydowaliśmy, że jednym z naszych głównych zadań jest edukacja ekologiczna  w szkole oraz w środowisku lokalnym.  W tym roku nadal współpracować będziemy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii” i „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”. Zapraszamy do kształcenia nawyków właściwego postępowania z odpadami i udziału w zbiórce makulatury, zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nakrętek. Te ostatnie przeznaczamy na akcję pomocy naszej absolwentce. Oprócz tego w ciągu całego roku szkolnego zaplanowano warsztaty, konkursy, wycieczki, happeningi związane z zagadnieniami ekologicznymi. Za aktywność w tej dziedzinie nagradzać będziemy uczniów punktami z zachowania. W każdy czwartek w godz. 7.30 – 9.00 zbieramy makulaturę oraz codziennie baterie i nakrętki – przy sekretariacie, a elektrośmieci w dniach zebrań/konsultacji z rodzicami. W przypadku elektroodpadów prosimy zrobić listę oddanych sprzętów z danymi uczennicy/ucznia (imię i nazwisko, klasa).

2. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom regulaminu wypożyczania podręczników szkolnych z biblioteki.

3. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom deklaracji szkolnych i złożenie  przez nich podpisów w odpowiednich miejscach wyrażających ich wolę.

4. W szkole realizowane będą programy profilaktyczne i prosimy rodziców o pisemne wyrażenie zgody na ich realizację.

Realizowane programy profilaktyczne to: „Owoce i warzywa w szkole", „Szklanka mleka", „Policyjna foczka", „Akademia Puchatka”, Co mi chodzi po głowie", „Znajdź właściwe rozwiązanie", „Zapobiegaj astmie", „Chronimy dzieci", „Bezpieczny internet", „Necio pl.", „Wiem, co jem i ćwiczę”, „STOP cyberprzemocy”, „Rośnij zdrowo”, „Bieg po zdrowie”, „Szkoła na widelcu”, „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, „Pięć porcji zdrowia”, „Trzymaj formę”, „Szkolny program profilaktyki uzależnień”, „Stop dopalaczom”.

5. W tym tygodniu ruszyły programy „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”. W tym roku szkolnym programy adresowane są do uczniów klas 1 – 5. Wszystkie porcje warzyw, owoców i mleko udostępniane są nieodpłatnie.

6. Pielęgniarka szkolna prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych,   przyjmowanych leków, zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie wypadku.

      W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole kontrolować czystość głów będzie p. pielęgniarka.

   Jeżeli występują przeciwwskazania do podawania jakichkolwiek leków – rodzice/opiekunowie składają pisemne oświadczenie u pani pielęgniarki.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do osobistego zgłoszenia pielęgniarce szkolnej przewlekłych chorób  dziecka.

Uczniowie do gabinetu zgłaszają się z dzienniczkiem ucznia, zawierającym informacje o telefonach kontaktowych rodziców/opiekunów, nazwiskiem pediatry prowadzącego i adresem właściwej przychodni.

Dla uczniów klas VII jest obowiązkowe badanie w przychodni lekarskiej. Otrzymany od pielęgniarki druk,  wypełniony przez lekarza, uczniowie dostarczają po badaniu do gabinetu medycznego w szkole. Badanie jest jednym z warunków przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej.

W oddziałach przedszkolnych badania  bilansowe są obowiązkowe, bez względu na wiek dziecka.

Fluoryzacja zębów: koszt jednej szczoteczki 0,38 zł. Koszt całorocznej fluoryzacji 6x0,38 = 2,28 zł. od ucznia.

Rezygnacja z fluoryzacji i sprawdzania czystości głowy musi być indywidualna na piśmie z podpisem rodzica.

Godziny pracy gabinetu medycznego: poniedziałek, czwartek, piątek – godzina 7.00 – 14.30.

7. Przypominam, że funkcjonuje kontrola osób postronnych przebywających na terenie szkoły
i obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania rodziców i opiekunów w trakcie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo dokonać wpisu do księgi wejść i wyjść.

8. Wybory przedstawicieli Rady Rodziców 2019/2020 odbędą się 19 września 2019 r. w czasie zebrań
z rodzicami wg następujących zasad:

 • na zebraniu rodzice każdej klasy wybierają 3osobową Radę Klasową w drodze głosowania;
 • Rada Klasowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Szkolnej Rady Rodziców;
 • przedstawiciel ten bierze udział  w wyborach do Rady Rodziców SP 10, które odbędą się 19 września 2019 r. o godzinie 19.00 w stołówce szkolnej.

9. Informujemy, że następne spotkania z rodzicami odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu:

       klasy 0 – III – godz. 17.00, klasy IV – VIII – godz. 18.00

 • 19 września 2019 r. - klasowe zebranie z rodzicami
 • 24 października 2019 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami
 • 21 listopada 2019 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami
 • 19 grudnia 2019 r. - klasowe zebranie z rodzicami
 • 20 lutego 2020 r. - klasowe zebranie z rodzicami
 • 26 marca 2020 r. - konsultacje indywidualne z nauczycielami
 • 21 maja 2020 r. - klasowe zebranie z rodzicami

10. Dni wolne od zajęć dydaktycznych/zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

 • 14 października – Dzień Edukacji Narodowej,
 • 23,24,27,30,31 grudnia – przerwa świąteczna,
 • 2,3 stycznia – dni dyrektorskie,
 • 9,10,14 kwietnia – przerwa świąteczna,
 • 21,22,23 kwietnia – egzamin ósmoklasisty
 • dwa dodatkowe dni dyrektorskie na próbny egzamin ósmoklasisty

 

11. Rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną naszej szkoły jest PPP nr 2.  

  Adres: Opata Hackiego 13, 81-213 Gdynia.