ROK SZKOLNY 2020/2021

Komunikaty

2020/2021

 

Komunikat dyrektora szkoły

1/20/21

 1 września 2020 r.

 

 1. Zobowiązuję całą społeczność szkolną do zapoznania się i bezwzględnego stosowania się do zasad zawartych w „PROCEDURACH  FUNKCJONOWANIA  W CZASIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W GDYNI”  (dostępna na stronie internetowej szkoły).
 2. Zobowiązuję wychowawców  klas 0 – 8  do zaktualizowania danych osobowych uczniów,  rodziców i opiekunów oraz zanotowania aktualnych numerów telefonów oraz adresów e-mailowych. Rodziców uczniów dojeżdżających proszę o wypełnienie deklaracji o samodzielnej drodze dziecka do i ze szkoły (dotyczy uczniów spoza rejonu szkoły).
 3. Proszę o przedstawienie  zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły (zapis w dzienniku).
 4. Proszę o przypomnienie bezpiecznego zachowania na terenie szkoły (dziedziniec, hole, korytarze, schody - zapis w dzienniku). Punktualne przychodzenie na zajęcia szkolne, obowiązkowo wymagany jest dzienniczek ucznia i maseczka. Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów wagarujących, bezwzględne terminowe przynoszenie usprawiedliwień (1 tydzień od przyjścia do szkoły).
  W trakcie uroczystości szkolnych obowiązuje stój galowy, a codziennie obuwie zmienne – od października.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przynoszony przez uczniów do szkoły !!!
 6. Przypominam o bezwzględnym zakazie wprowadzania zwierząt (psów) na teren szkoły. Na całym terenie szkolnym(w tym na zewnątrz budynków) obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 7. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny oraz wideodomofony w drzwiach wejściowych (hole, korytarze, teren zewnętrzny). Za niszczenie i dewastowanie obiektów oraz wyposażenia  szkoły odpowiadają materialnie rodzice uczniów.
 8. Wnioski o świadczenia 500+ i 300+ oraz aktualizacja zasad w udzielaniu pomocy socjalnej dla uczniów znajduje się na www. mopsgdynia.pl
 9. Kalendarz roku szkolnego : zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia, ferie zimowe 1 – 14 lutego, wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia; 25,26,27 maja egzamin ósmoklasisty, zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
 10. Zebrania i konsultacje: (pierwsze zebranie 9 i 10 września 2020 r.)
  9 września:       
  17.00 – 18.00: 0a, 0b, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c
  18.00 – 19.00: 3a, 3b, 3c, 4a, 4b

  10 września:    
  17.00 – 18.00: 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e
  18.00 – 19.00: 6a, 6b, 6c, 6d, 8a, 8b, 8c

  Przypominam, że dziennik zajęć szkolnych funkcjonuje tylko w formie elektronicznej -    wychowawcy przekazują loginy dostępu do dziennika.
 11. Świetlica szkolna 6.30 – 17.00. Opieka w świetlicy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywa  się tylko po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Wszelkie  informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica”.
 12. Obiady w kwocie 3,50 zł, wydawane od 7 września.
  Przypominamy o terminowych opłatach, wpłaty po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane!
 13. Pani pielęgniarka szkolna, prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych,             przyjmowanych leków, zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie wypadku. W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole czystość głów kontrolować będzie p. pielęgniarka.
 14. Zespół d/s profilaktyki zwraca się z prośbą do rodziców o kontrolowanie zawartości tornistrów swoich dzieci, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy (albumy, pamiętniki, zabawki). Tornister/plecak ucznia powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, nie powinien przekraczać 10 do 15 % masy ciała ucznia, cięższe rzeczy powinien mieć umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej, należy go nosić na obu ramionach
 15. Zobowiązuję do regularnego śledzenia informacji na stronie internetowej szkoły oraz regularne korzystanie z dziennika elektronicznego: sp10gdynia.pl

Komunikat dyrektora szkoły

02/2020/21

 9 i 10 września 2020 r.

 

 1. Zobowiązuję wychowawców klas do przedstawienia rodzicom procedur funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii (dostęp do procedur na stronie internetowej szkoły). Wszyscy Pracownicy Szkoły, Uczniowie i Rodzice są zobowiązani do ich przestrzegania w trosce o zdrowie całej społeczności szkolnej. Liczymy na zrozumienie wprowadzonych ograniczeń i niedogodności wynikających z powodu pandemii.
 2. Polecam wychowawcom klas zapoznanie rodziców uczniów z kryteriami wymagań edukacyjnych oraz zasadami oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania. Zapoznać ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym. W tym roku nadal będziemy realizować edukację ekologiczna  w szkole oraz w środowisku lokalnym. Zamierzamy kontynuować współpracę z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii” i „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”. Zapraszamy do kształcenia nawyków właściwego postępowania z odpadami i udziału w zbiórce zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z uwagi na zmianę przepisów rezygnujemy ze zbiórki makulatury i nakrętek.   Oprócz tego w ciągu całego roku szkolnego zaplanowano warsztaty, konkursy, wycieczki, happeningi związane z zagadnieniami ekologicznymi (w ograniczeniach wynikających z przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią). Za aktywność w tej dziedzinie nagradzać będziemy uczniów punktami z zachowania. Baterie zbieramy codziennie do pojemników na parterze szkoły – odnotowujemy to  w zeszycie przy sekretariacie, elektrośmieci zbierać będziemy jednorazowo w wyznaczonym dniu (do ustalenia z KZG). W przypadku elektroodpadów prosimy zrobić listę oddanych sprzętów z danymi uczennicy/ucznia (imię i nazwisko, klasa).
 3. Wychowawcy klas zobowiązani są przedstawić rodzicom zasady nauki zdalnej w wypadku pojawienia się konieczności przejścia na ten sposób nauczania (strona internetowa szkoły, sposób logowania do Office 365, Teams i Nuadu, korzystanie ze szkolnej poczty w przypadku uczniów, nauczycieli i rodziców (dla rodziców również zostaną utworzone konta).
 4. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom regulaminu wypożyczania podręczników szkolnych z biblioteki.
 5. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom deklaracji szkolnych i złożenie  przez nich podpisów w odpowiednich miejscach wyrażających ich wolę.
 6. W szkole realizowane będą programy profilaktyczne i prosimy rodziców o pisemne wyrażenie zgody na ich realizację.

Realizowane programy profilaktyczne to: „Szklanka mleka", „Policyjna foczka", „Akademia Puchatka”, Co mi chodzi po głowie", „Znajdź właściwe rozwiązanie", „Zapobiegaj astmie", „Chronimy dzieci", „Bezpieczny internet", „Necio pl.", „Wiem, co jem i ćwiczę”, „STOP cyberprzemocy”, „Rośnij zdrowo”, „Bieg po zdrowie”, ”, „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, „Pięć porcji zdrowia”, „Trzymaj formę”, „Szkolny program profilaktyki uzależnień”, „Stop dopalaczom”.

      7. Program „Mleko w szkole” adresowany jest do uczniów klas 1 – 5 i jest ono udostępniane nieodpłatnie.

      8. Pielęgniarka szkolna prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych, przyjmowanych leków,               zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie                         wypadku.

          W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie
          w szkole kontrolować czystość głów będzie p. pielęgniarka z uwzględnieniem procedur epidemicznych.

          Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia pielęgniarce szkolnej przewlekłych chorób  dziecka.

    Uczniowie do gabinetu zgłaszają się z dzienniczkiem ucznia, zawierającym informacje o telefonach kontaktowych rodziców/opiekunów, nazwiskiem pediatry prowadzącego i adresem właściwej przychodni.

Dla uczniów klas VII jest obowiązkowe badanie w przychodni lekarskiej. Badanie jest jednym z warunków przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej. Rodzice wypełniają druk przekazany przez wychowawcę. Zasady przeprowadzenia badań w przychodni jeszcze nie są znane. W oddziałach przedszkolnych badania bilansowe są obowiązkowe, bez względu na wiek dziecka – zasad przeprowadzania badań jeszcze nie znamy.

Fluoryzacja zębów – zawieszona do odwołania..

Godziny pracy gabinetu medycznego: poniedziałek, czwartek, piątek – godzina 7.00 – 14.30.

     9. Przypominam, że funkcjonuje ograniczenie wejść osób postronnych do szkoły i obowiązuje bezwzględny zakaz             przebywania rodziców i opiekunów w trakcie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły. Przed wejściem do szkoły, po              wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo, należy obowiązkowo dokonać wpisu do księgi wejść
        i wyjść.

   10. Wybory przedstawicieli Rady Rodziców 2020/2021 odbędą się 9 i 10 września 2020 r. w czasie zebrań z                        rodzicami wg następujących zasad:

 • na zebraniu rodzice każdej klasy wybierają 3 – osobową Radę Klasową w drodze głosowania;
 • Rada Klasowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Szkolnej Rady Rodziców;
 • przedstawiciel ten bierze udział  w wyborach do Rady Rodziców SP 10, które odbędą się 10 września 2020 r.
  o godzinie 19.00 w sali 117.

   11. Rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną naszej szkoły jest PPP nr 2.  

           Adres: Chylońska 227, 81-007 Gdynia.


Komunikat dyrektora szkoły
03/20/21
12.10.2020 r. 

      W związku z pozyskaniem informacji o wykryciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni, w dniu 2020-10-12 przeprowadzone zostało dochodzenie epidemiologiczne, którego celem było zidentyfikowanie osób, które powinny zostać objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym. W wyniku poczynionych ustaleń objęto obowiązkiem kwarantanny osoby, których rodzaj styczności z zakażonym pracownikiem oceniony został jako kontakt podwyższonego ryzyka.

      Na podstawie oszacowanego ryzyka transmisji wirusa w środowisku Szkoły, pozostali pracownicy oraz uczniowie 6A, 7A, 7B, 7C, 7E, 8A, 8B objęci zostali nadzorem epidemiologicznym, trwającym do dnia 2020-10-19.

      Wszystkie osoby pozostające pod nadzorem epidemiologicznym, czyli pracownicy Szkoły nieobjęci kwarantanną oraz uczniowie klas: 6A, 7A, 7B, 7C, 7E, 8A, 8B do dnia 2020-10-19 powinny zawiesić życie towarzyskie i ograniczyć swoje wyjścia z miejsca zamieszkania. W przypadku zaistnienia konieczności przebywania poza miejscem zamieszkania, ww. osoby zobowiązane są nosić maseczki ochronne oraz zachowywać dystans społeczny. W przypadku konieczności odbycia podróży, winna ona odbywać się w miarę możliwości transportem własnym.

      Ponadto wszystkie ww. osoby zobowiązane są dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę ciała oraz stale kontrolować swój stan zdrowia. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń zdrowotnych, należy kontaktować się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz poinformować o tym PPIS w Gdyni.