ROK SZKOLNY 2020/2021

Komunikaty

2020/2021

 

Komunikat dyrektora szkoły

1/20/21

 1 września 2020 r.

 

 1. Zobowiązuję całą społeczność szkolną do zapoznania się i bezwzględnego stosowania się do zasad zawartych w „PROCEDURACH  FUNKCJONOWANIA  W CZASIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W GDYNI”  (dostępna na stronie internetowej szkoły).
 2. Zobowiązuję wychowawców  klas 0 – 8  do zaktualizowania danych osobowych uczniów,  rodziców i opiekunów oraz zanotowania aktualnych numerów telefonów oraz adresów e-mailowych. Rodziców uczniów dojeżdżających proszę o wypełnienie deklaracji o samodzielnej drodze dziecka do i ze szkoły (dotyczy uczniów spoza rejonu szkoły).
 3. Proszę o przedstawienie  zasad bezpiecznej drogi do i ze szkoły (zapis w dzienniku).
 4. Proszę o przypomnienie bezpiecznego zachowania na terenie szkoły (dziedziniec, hole, korytarze, schody - zapis w dzienniku). Punktualne przychodzenie na zajęcia szkolne, obowiązkowo wymagany jest dzienniczek ucznia i maseczka. Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów wagarujących, bezwzględne terminowe przynoszenie usprawiedliwień (1 tydzień od przyjścia do szkoły).
  W trakcie uroczystości szkolnych obowiązuje stój galowy, a codziennie obuwie zmienne – od października.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przynoszony przez uczniów do szkoły !!!
 6. Przypominam o bezwzględnym zakazie wprowadzania zwierząt (psów) na teren szkoły. Na całym terenie szkolnym(w tym na zewnątrz budynków) obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 7. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny oraz wideodomofony w drzwiach wejściowych (hole, korytarze, teren zewnętrzny). Za niszczenie i dewastowanie obiektów oraz wyposażenia  szkoły odpowiadają materialnie rodzice uczniów.
 8. Wnioski o świadczenia 500+ i 300+ oraz aktualizacja zasad w udzielaniu pomocy socjalnej dla uczniów znajduje się na www. mopsgdynia.pl
 9. Kalendarz roku szkolnego : zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia, ferie zimowe 1 – 14 lutego, wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia; 25,26,27 maja egzamin ósmoklasisty, zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
 10. Zebrania i konsultacje: (pierwsze zebranie 9 i 10 września 2020 r.)
  9 września:       
  17.00 – 18.00: 0a, 0b, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c
  18.00 – 19.00: 3a, 3b, 3c, 4a, 4b

  10 września:    
  17.00 – 18.00: 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e
  18.00 – 19.00: 6a, 6b, 6c, 6d, 8a, 8b, 8c

  Przypominam, że dziennik zajęć szkolnych funkcjonuje tylko w formie elektronicznej -    wychowawcy przekazują loginy dostępu do dziennika.
 11. Świetlica szkolna 6.30 – 17.00. Opieka w świetlicy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywa  się tylko po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Wszelkie  informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica”.
 12. Obiady w kwocie 3,50 zł, wydawane od 7 września.
  Przypominamy o terminowych opłatach, wpłaty po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane!
 13. Pani pielęgniarka szkolna, prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych,             przyjmowanych leków, zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie wypadku. W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie w szkole czystość głów kontrolować będzie p. pielęgniarka.
 14. Zespół d/s profilaktyki zwraca się z prośbą do rodziców o kontrolowanie zawartości tornistrów swoich dzieci, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy (albumy, pamiętniki, zabawki). Tornister/plecak ucznia powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, nie powinien przekraczać 10 do 15 % masy ciała ucznia, cięższe rzeczy powinien mieć umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej, należy go nosić na obu ramionach
 15. Zobowiązuję do regularnego śledzenia informacji na stronie internetowej szkoły oraz regularne korzystanie z dziennika elektronicznego: sp10gdynia.pl

Komunikat dyrektora szkoły

02/2020/21

 9 i 10 września 2020 r.

 

 1. Zobowiązuję wychowawców klas do przedstawienia rodzicom procedur funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii (dostęp do procedur na stronie internetowej szkoły). Wszyscy Pracownicy Szkoły, Uczniowie i Rodzice są zobowiązani do ich przestrzegania w trosce o zdrowie całej społeczności szkolnej. Liczymy na zrozumienie wprowadzonych ograniczeń i niedogodności wynikających z powodu pandemii.
 2. Polecam wychowawcom klas zapoznanie rodziców uczniów z kryteriami wymagań edukacyjnych oraz zasadami oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania. Zapoznać ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym. W tym roku nadal będziemy realizować edukację ekologiczna  w szkole oraz w środowisku lokalnym. Zamierzamy kontynuować współpracę z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii” i „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”. Zapraszamy do kształcenia nawyków właściwego postępowania z odpadami i udziału w zbiórce zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z uwagi na zmianę przepisów rezygnujemy ze zbiórki makulatury i nakrętek.   Oprócz tego w ciągu całego roku szkolnego zaplanowano warsztaty, konkursy, wycieczki, happeningi związane z zagadnieniami ekologicznymi (w ograniczeniach wynikających z przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią). Za aktywność w tej dziedzinie nagradzać będziemy uczniów punktami z zachowania. Baterie zbieramy codziennie do pojemników na parterze szkoły – odnotowujemy to  w zeszycie przy sekretariacie, elektrośmieci zbierać będziemy jednorazowo w wyznaczonym dniu (do ustalenia z KZG). W przypadku elektroodpadów prosimy zrobić listę oddanych sprzętów z danymi uczennicy/ucznia (imię i nazwisko, klasa).
 3. Wychowawcy klas zobowiązani są przedstawić rodzicom zasady nauki zdalnej w wypadku pojawienia się konieczności przejścia na ten sposób nauczania (strona internetowa szkoły, sposób logowania do Office 365, Teams i Nuadu, korzystanie ze szkolnej poczty w przypadku uczniów, nauczycieli i rodziców (dla rodziców również zostaną utworzone konta).
 4. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom regulaminu wypożyczania podręczników szkolnych z biblioteki.
 5. Polecam wychowawcom klas przedstawienie rodzicom deklaracji szkolnych i złożenie  przez nich podpisów w odpowiednich miejscach wyrażających ich wolę.
 6. W szkole realizowane będą programy profilaktyczne i prosimy rodziców o pisemne wyrażenie zgody na ich realizację.

Realizowane programy profilaktyczne to: „Szklanka mleka", „Policyjna foczka", „Akademia Puchatka”, Co mi chodzi po głowie", „Znajdź właściwe rozwiązanie", „Zapobiegaj astmie", „Chronimy dzieci", „Bezpieczny internet", „Necio pl.", „Wiem, co jem i ćwiczę”, „STOP cyberprzemocy”, „Rośnij zdrowo”, „Bieg po zdrowie”, ”, „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, „Pięć porcji zdrowia”, „Trzymaj formę”, „Szkolny program profilaktyki uzależnień”, „Stop dopalaczom”.

      7. Program „Mleko w szkole” adresowany jest do uczniów klas 1 – 5 i jest ono udostępniane nieodpłatnie.

      8. Pielęgniarka szkolna prosi o przekazywanie informacji dotyczących chorób przewlekłych, przyjmowanych leków,               zaleceń lekarza specjalisty o udzielaniu pierwszej pomocy oraz o telefony kontaktowe do rodziców w razie                         wypadku.

          W związku z zaleceniami Sanepidu prosimy o regularną kontrolę głowy swoich dzieci (wszawica), jednocześnie
          w szkole kontrolować czystość głów będzie p. pielęgniarka z uwzględnieniem procedur epidemicznych.

          Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zgłoszenia pielęgniarce szkolnej przewlekłych chorób  dziecka.

    Uczniowie do gabinetu zgłaszają się z dzienniczkiem ucznia, zawierającym informacje o telefonach kontaktowych rodziców/opiekunów, nazwiskiem pediatry prowadzącego i adresem właściwej przychodni.

Dla uczniów klas VII jest obowiązkowe badanie w przychodni lekarskiej. Badanie jest jednym z warunków przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej. Rodzice wypełniają druk przekazany przez wychowawcę. Zasady przeprowadzenia badań w przychodni jeszcze nie są znane. W oddziałach przedszkolnych badania bilansowe są obowiązkowe, bez względu na wiek dziecka – zasad przeprowadzania badań jeszcze nie znamy.

Fluoryzacja zębów – zawieszona do odwołania..

Godziny pracy gabinetu medycznego: poniedziałek, czwartek, piątek – godzina 7.00 – 14.30.

     9. Przypominam, że funkcjonuje ograniczenie wejść osób postronnych do szkoły i obowiązuje bezwzględny zakaz             przebywania rodziców i opiekunów w trakcie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły. Przed wejściem do szkoły, po              wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo, należy obowiązkowo dokonać wpisu do księgi wejść
        i wyjść.

   10. Wybory przedstawicieli Rady Rodziców 2020/2021 odbędą się 9 i 10 września 2020 r. w czasie zebrań z                        rodzicami wg następujących zasad:

 • na zebraniu rodzice każdej klasy wybierają 3 – osobową Radę Klasową w drodze głosowania;
 • Rada Klasowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Szkolnej Rady Rodziców;
 • przedstawiciel ten bierze udział  w wyborach do Rady Rodziców SP 10, które odbędą się 10 września 2020 r.
  o godzinie 19.00 w sali 117.

   11. Rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną naszej szkoły jest PPP nr 2.  

           Adres: Chylońska 227, 81-007 Gdynia.


Komunikat dyrektora szkoły
03/20/21
12.10.2020 r. 

      W związku z pozyskaniem informacji o wykryciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni, w dniu 2020-10-12 przeprowadzone zostało dochodzenie epidemiologiczne, którego celem było zidentyfikowanie osób, które powinny zostać objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym. W wyniku poczynionych ustaleń objęto obowiązkiem kwarantanny osoby, których rodzaj styczności z zakażonym pracownikiem oceniony został jako kontakt podwyższonego ryzyka.

      Na podstawie oszacowanego ryzyka transmisji wirusa w środowisku Szkoły, pozostali pracownicy oraz uczniowie 6A, 7A, 7B, 7C, 7E, 8A, 8B objęci zostali nadzorem epidemiologicznym, trwającym do dnia 2020-10-19.

      Wszystkie osoby pozostające pod nadzorem epidemiologicznym, czyli pracownicy Szkoły nieobjęci kwarantanną oraz uczniowie klas: 6A, 7A, 7B, 7C, 7E, 8A, 8B do dnia 2020-10-19 powinny zawiesić życie towarzyskie i ograniczyć swoje wyjścia z miejsca zamieszkania. W przypadku zaistnienia konieczności przebywania poza miejscem zamieszkania, ww. osoby zobowiązane są nosić maseczki ochronne oraz zachowywać dystans społeczny. W przypadku konieczności odbycia podróży, winna ona odbywać się w miarę możliwości transportem własnym.

      Ponadto wszystkie ww. osoby zobowiązane są dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę ciała oraz stale kontrolować swój stan zdrowia. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń zdrowotnych, należy kontaktować się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz poinformować o tym PPIS w Gdyni.


 

Komunikat dyrektora szkoły

04/20/21
23.10.2020 r. 

 

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów uczniowie klas IV-VIII
szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.

Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie
od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli,
8 listopada br.  

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych
będą funkcjonowały bez zmian.  

 

Zasady nauczania zdalnego w SP 10 Gdynia od 26.10.2020 r. 

1.
Nauczanie zdalne obejmie uczniów i nauczycieli klas 4-8 wg dotychczasowego planu lekcji obowiązującego od września 2020 r. 

Na planie umieszczone są przedmioty z podziałem na lekcje online oraz lekcje, gdzie wysyłamy tylko materiały. 

2.
Lekcje zdalne odbywają się na za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS wg następujących ustaleń: 

język polski
4 godz. online + 1 godz. załącznik z materiałami 

język angielski
2 godz. online + 1 godz. załącznik z materiałami 

język niemiecki
1 godz. online + 1 godz. załącznik materiały   

matematyka
3 godz. online + 1 godz. załącznik z materiałami 

godzina wychowawcza
1 godz. online 

historia, WOS
1 godz. online + 1 godz. załącznik z materiałami 

fizyka, chemia  
1 godz. online   + 1 godz. załącznik z materiałami   

biologia, geografia - rotacyjnie 
1 godz. online / 1 godz. załącznik z materiałami 
(w kl. 7 rotacyjnie - 1 godz. online + 1 godz. załącznik z materiałami)   

wychowanie fizyczne
2 godz. załącznik z materiałami 
+ 2 godz. aktywność fizyczna uczniów w domu  

informatyka, muzyka, plastyka, EDB, WDŻ, doradztwo zawodowe 
1 godz. załącznik materiały.
   

3.
Lekcje online odbywają się przez aplikację Teams. 

Uczeń loguje się do aplikacji, następnie wybiera klasę, 
a następnie przedmiot i dołącza do spotkania,  

4.
Materiały przygotowane przez nauczyciela zamieszczane będą w aplikacji Teams w klasie ucznia i danym przedmiocie. 

5.
Czas trwania lekcji online: 30 – 45 minut. 

6.
Zadawane zadania należy wykonywać w czasie trwania lekcji. 

7.
Należy odsyłać na skrzynkę pocztową tylko wskazane przez nauczyciela zadania domowe, najpóźniej do godziny 18.00. 

8.
Obecność na lekcjach online jest obowiązkowa i sprawdzana przez nauczyciela. 

9.
Zapotrzebowanie na tablety dla ucznia wykluczonego cyfrowo zgłasza rodzic do wychowawcy klasy. Liczy się kolejność zgłoszeń.     

10.
Jeśli nauczyciel jest na zwolnieniu lekcje są odwołane - informacja w zakładce zastępstwa. 


UWAGA! 

Podczas logowania się do Microsoft Office 365 należy samodzielnie dokonać uwierzytelnienia podając swój numer telefonu klikając w “skonfiguruj teraz”. Podanie numeru telefonu posłuży do resetowania hasła. 


Pozostałe ustalenia. 

1.
Klasy 0-III odbywają lekcje w szkole wg dotychczasowego planu lekcji obowiązującego od września 2020 r. 

2.
Świetlica szkolna funkcjonuje wg dotychczasowych zasad. 

3.
Z obiadów szkole: korzystają z nich tylko uczniowie klas 0 – III wg dotychczasowego harmonogramu. 

4.
02.11 2020 r.  jest dniem bez zajęć dydaktycznych. Zaplanowano zajęcia opiekuńcze dla klas 0-III. 

 


 

Komunikat dyrektora szkoły

05/20/21
6.11.2020 r.

 

1. Od dnia 9 listopada 2020 r. uczniowie klas 1 – 3 również zostają objęci nauką zdalną.
2. Nauczanie zdalne realizowane będzie wg  dotychczasowego  planu lekcji, aktualny plan zajęć na stronie internetowej szkoły – plan lekcji.
3. Na  planie  umieszczone  są  przedmioty  z  podziałem  na  lekcje online oraz lekcje, gdzie wysyłamy tylko materiały.
4. Lekcje zdalne odbywają się za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS z zachowaniem zasad higieny cyfrowej.
5. Uczeń  loguje się do aplikacji, wybiera klasę, a następnie przedmiot i dołącza do spotkania. 
6. Materiały przygotowane przez nauczyciela  zamieszczane będą w aplikacji TEAMS w klasie ucznia i danym przedmiocie. 
7. Czas trwania lekcji: 45 minut w tym 30 minut online.
8. Zadawane zadania uczniowie powinni wykonywać w czasie trwania zajęć. 
9. Obecność na lekcjach online jest obowiązkowa i sprawdzana przez nauczyciela.
10. Jeśli nauczyciel jest na zwolnieniu lekcje są odwołane lub jest za niego zastępstwo – informacja w zakładce zastępstwa. 
11. Świetlica szkolna dla uczniów rodziców pracujących - bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19, działa wg dotychczasowych godzin pracy.
12. W szkole działa stołówka dla uczniów objętych opieką świetlicową i uczniów oddziałów przedszkolnych.
13. Oddziały przedszkolne pracują wg dotychczasowego harmonogramu pracy stacjonarnej.

 


 

Komunikat dyrektora szkoły
06/20/21
6.11.2020 r.

 

W związku z ogłoszonymi przez Premiera Rządu 21 listopada 2020 r. zmianami w organizacji pracy szkół (nauczanie zdalne przedłużone - przynajmniej do Świąt Bożego Narodzenia, ferie w całym kraju od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.) informuję, że:

 

 • zaplanowany próbny egzamin ósmoklasisty 21 i 22 grudnia 2020 r. nie odbędzie się;
 • w tych dniach zajęcia szkolne odbędą się zgodnie
  z dotychczasowym planem pracy zdalnej;
 • przewidywany nowy termin próbnego egzaminu ósmoklasisty
  to luty/marzec
  , w zależności od sytuacji epidemicznej;
 • koniec I semestru 29 stycznia 2021 r.

 


 

Komunikat dyrektora szkoły
07/20/21
18.01.2021 r.

 

1. Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1 – 3 wracają do nauczania
w trybie stacjonarnym wg wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

2. Świetlica szkolna wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących,
działa wg dotychczasowych godzin pracy.

3. W szkole działa stołówka dla wszystkich uczniów z klas 1 – 3
oraz oddziałów przedszkolnych.

4. Nowy czasowy plan lekcji dla klas 1 – 3 obowiązuje do momentu powrotu klas 4 – 8 do szkoły i zamieszczony jest w zakładce plan lekcji na www.sp10gdynia.pl

5. Dwie lekcje języka angielskiego i jedna lekcja religii będzie prowadzona przez nauczyciela zdalnie. W tym czasie opiekę nad uczniami w sali lekcyjnej będzie sprawował wychowawca klasy.

6. Dzieciom nieuczęszczającym na lekcje religii
będzie zapewniona opieka w szkole.

7. W związku z wytycznymi klasy 1 – 3 będą uczyły się w następujących salach lekcyjnych:

1a – 21,        1b – 22,        1c – 25,
  2a – 116,      2b – 115,      2c – 210,
  3a – 214,      3b – 212,      3c – 113.

8. Przerwy śródlekcyjne wg oddzielnego grafiku
– jedna klasa przebywa na holu.

9. Dyżury podczas przerw pełnią nauczyciele wspierający wychowawców klas wg grafiku.

10. Dwie godziny wychowania fizycznego dla każdej klasy zaplanowane są na sali gimnastycznej a pozostałe na świeżym powietrzu. Prosimy
o dostosowanie stroju dziecka do pogody.

11. Rodzice i opiekunowie odprowadzają dzieci tylko do wejścia:

    Klasy 1 – od dziedzińca przy schodach
    Klasy 2 – wejście od dziedzińca przy sali gimnastycznej
    Klasy 3 – wejście główne od ul. Morskiej
    Odbiór dzieci przy tych samych wejściach.

12. Grupy przedszkolne 0a i 0b pracują wg planu umieszczonego na www.sp10gdynia.pl

13. Z szatni korzystają uczniowie klas 3, uczniowie klas 1 i 2 kierują się bezpośrednio do sal lekcyjnych.

14. W szkole w częściach wspólnych obowiązują: dezynfekcja rąk, maseczki, przyłbice, zachowanie dystansu. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów.

15. Wszystkie zajęcia dodatkowe mogą odbywać się po zakończeniu zajęć klas 1 – 3 w formie stacjonarnej lub zdalnej.

16. Konsultacje z wszystkimi pracownikami szkoły odbywają się telefonicznie lub online. W przypadku dostarczania dokumentów do szkoły należy wcześniej umówić wizytę poprzez email do nauczyciela lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

17. Pedagog i psycholog szkolny pracuje w trybie hybrydowym
wg oddzielnego planu.

18. Uczniowie klas 4 – 8 kontynuują naukę zdalną w aplikacji Teams.

 


 

Komunikat dyrektora szkoły
8/20/21
28 stycznia 2021 r.

 

1. Wychowawcy klas zobowiązani są przekazać rodzicom wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas 1 – 8.

2. Nowy semestr rozpoczyna się 1 lutego 2021 r. (poniedziałek). Oddziały przedszkolne i klasy 1 – 3 uczą się stacjonarnie, uczniowie klas 4 – 8 nadal w trybie zdalnym.

3. Do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wprowadzono poprawkę dotyczącą odnotowywania obecności uczniów klas 4 – 8 na zajęciach lekcyjnych w trybie zdalnym. Wychowawcy zobowiązani są do przekazania tej informacji uczniom i ich rodzicom/opiekunom. W § 3 po punkcie 3 dodano:

4. Należy odsyłać (platforma Teams, poczta mailowa) tylko wskazane przez nauczyciela zadania domowe, najpóźniej do godz. 18.00.

5. Obecność na lekcjach online i wyświetlanie przesłanych zadań są obowiązkowe i sprawdzane przez nauczyciela. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku nieobecność, gdy uczeń:

a) nie uczestniczy w lekcji online,

b) nie wyświetlił zadania do godz. 18:00 w dniu, w którym było ono zadane.

4. Informuję, że od nowego semestru rozpoczynają się zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach, które nie miały tych zajęć w I semestrze. Rodzice/opiekunowie uczniów, w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach WDŻ w II semestrze zobowiązani są do dostarczenia mailem wypełnionego i podpisanego druku rezygnacji do 29.01.2021 r.kl.8a 8b do k.kuczynska@sp10gdynia.pl klasy 4b 5b 6a 6d 7c 7b do k.gorecka@sp10gdynia.pl . Druk do pobrania znajduje się na stronie szkoły www.sp10gdynia.pl w zakładce do pobrania.

5. Uczniowie, którym w tym roku szkolnym kończy się ważność ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO (w szczególności dot. uczniów z klas 3 i 8) będą zgłaszani do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni przez psychologa szkolnego.

6. Informacja dla nauczycieli uczniów z niepełnosprawnością: PPP nr 2 zaprasza zainteresowanych nauczycieli na konsultacje w dniu 11.02.21r. w godz.14-16. Szczegóły i zapisy u K. Sojki.
 


 

Komunikat dyrektora szkoły
9/20/21
11.02.2021

 

1. Informuję, że 23, 24 i 25 lutego 2021 r. planowany jest próbny egzamin ósmoklasisty w formie stacjonarnej w szkole, po zakończonych zajęciach uczniów klas I – III.

2. W tych dniach uczniowie klas ósmych nie mają lekcji,
tylko uczestniczą w egzaminie.

3. Oddziały przedszkolne pracują wg planu (w szkole).

4. Oddziały I – III mają zajęcia tylko z wychowawcą bez nauczyciela wspierającego (bez języka angielskiego i religii online)
w godzinach 8:00 – 10:35 (trzy godziny lekcyjne) w szkole.

5. Uczniowie klas IV – VII uczą się w trybie zdalnym bez zmian.
Z uwagi na udział niektórych nauczycieli w nadzorowaniu egzaminu, niektóre lekcje zamiast online odbędą się w formie przesłanych zadań.

6. Harmonogram próbnego egzaminu:

 

Zbiórka uczniów klas ósmych przed każdym egzaminem w szkole
o godz. 11:45.

23.02.2021 r. (wtorek) – język polski godz. 12:00

24.02.2021 r. (środa) – matematyka godz. 12:00

25.02.2021 r. (czwartek) – język obcy godz. 12.00

 

Należy zachować dystans społeczny.

Na egzamin zdający zabiera maseczkę ochronną, przybory piśmiennicze, legitymację szkolną i małą butelkę wody.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa
(bez objawów sugerujących chorobę zakaźną).

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Dyrektor szkoły
Marek Dąbkowski

 


12.03.2021 r.

Wypełniając zalecenia MEiN z 12 marca 2021 r. informuję, że uczniowie klas 1 - 3 realizują obowiązek szkolny:

Nauczanie hybrydowe 15 - 19 marca 2021 r.

Nauczanie stacjonarne: 1B, 1C, 2A, 2B
Nauczanie zdalne: 1A, 2C, 3A, 3B, 3C

Zajęcia on-line prowadzone z zachowaniem zasad higieny cyfrowej wg obowiązującego planu lekcji. Opieka świetlicowa i stołówka tylko dla uczniów objętych nauką stacjonarną.

Dyrektor Marek Dąbkowski

 


Komunikat dyrektora szkoły
10/20/21
19.03.2021 r.

1. Od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. uczniowie klas 1 – 3 ponownie zostają objęci nauką zdalną.
2. Nauczanie zdalne realizowane będzie wg  dotychczasowego  planu lekcji, aktualny plan zajęć na stronie  internetowej szkoły – plan lekcji.
3. Na planie umieszczone są  przedmioty  z  podziałem  na lekcje online oraz lekcje, gdzie wysyłamy tylko materiały.
4. Lekcje zdalne odbywają się za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS z zachowaniem zasad higieny cyfrowej.
5. Uczeń  loguje się do aplikacji,  wybiera klasę,  a następnie przedmiot i dołącza do spotkania.
6. Materiały przygotowane przez nauczyciela  zamieszczane będą w aplikacji TEAMS w klasie ucznia i danym przedmiocie. 
7. Czas trwania lekcji online: 30 minut. 
8. Zadawane zadania uczniowie powinni wykonywać w czasie trwania zajęć. 
9. Obecność na lekcjach online jest obowiązkowa i sprawdzana przez nauczyciela.
10. Jeśli nauczyciel jest na zwolnieniu lekcje są odwołane lub jest za niego zastępstwo – informacja w zakładce zastępstwa. 
11. Świetlica szkolna dla uczniów rodziców pracujących w podmiotach leczniczych lub wykonujących zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19, działa wg dotychczasowych zasad i godzin pracy.
12. W szkole działa stołówka dla uczniów objętych opieką świetlicową i uczniów oddziałów przedszkolnych.
13. Oddziały przedszkolne pracują wg dotychczasowego harmonogramu pracy stacjonarnej.
14. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Dyrektor Marek DąbkowskiNapis: Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia . W prawym dolnym rogu logo Ministerstwa Edukacji i NaukiKomunikat dyrektora szkoły
11/20/21
16.04.2021 r.


Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego.
Oddziały przedszkolne 0a i 0b pracują wg dotychczasowego harmonogramu pracy stacjonarnej.

Świetlica szkolna dla uczniów rodziców pracujących w podmiotach leczniczych
lub wykonujących zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19,
działa wg dotychczasowych zasad i godzin pracy.

W szkole działa stołówka dla uczniów objętych opieką świetlicową
i uczniów oddziałów przedszkolnych.

Od 19 kwietnia 2021 r. lekcje wychowania fizycznego w klasach 4-8
będą odbywać się na świeżym powietrzu wg planu zamieszczonego poniżej.


TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

obowiązuje od 19.04.2021 r.
 


Zbiórka uczniów na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu społecznego.

Należy dopasować strój odpowiednio do warunków atmosferycznych
i zaopatrzyć się w wodę lub napój izotoniczny. Obowiązuje obuwie sportowe.

Zajęcie mogą być odwołane ze względu na warunki pogodowe.

Wznowione zostają zajęcia ogólnorozwojowe w klasach sportowych
pływackiej i rugby na świeżym powietrzu.

Dyrektor SP10 Gdynia
Marek Dąbkowski


 

Komunikat dyrektora
12/20/21
2.04.2021 r.

 

Stopniowy powrót uczniów do Szkoły od dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, od 26 kwietnia będą uczyć się w systemie hybrydowym.

26 – 30 kwietnia 2021 r.

Nauczanie stacjonarne: 1A – 21, 2C – 210, 3A – 214, 3B – 212, 3C – 113
Nauczanie zdalne: 1B, 1C, 2A, 2B

Zajęcia on-line prowadzone z zachowaniem zasad higieny cyfrowej wg obowiązującego planu lekcji.

Opieka świetlicowa i stołówka tylko dla uczniów objętych nauką stacjonarną.

Dyrektor Marek Dąbkowski

 


Komunikat dyrektora szkoły
13/20/21
30.04.2021 r.
 

1. Od 4 maja 2021 r. uczniowie klas 1 – 3 wracają do nauczania w trybie stacjonarnym wg wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

2. Świetlica szkolna wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących, działa wg dotychczasowych godzin pracy.

3. W szkole działa stołówka dla wszystkich uczniów z klas 1 – 3 oraz oddziałów przedszkolnych.

4. Plan lekcji dla klas 1 – 3 obowiązuje do momentu powrotu klas 4 – 8 do szkoły i zamieszczony jest w zakładce plan lekcji na www.sp10gdynia.pl

5. Dwie lekcje języka angielskiego i jedna lekcja religii będzie prowadzona przez nauczyciela zdalnie. W tym czasie opiekę nad uczniami w sali lekcyjnej będzie sprawował wychowawca klasy.

6. Dzieciom nieuczęszczającym na lekcje religii będzie zapewniona opieka w szkole.

7. W związku z wytycznymi klasy 1 – 3 będą uczyły się w następujących salach lekcyjnych:

            1a – 21,        1b – 22,        1c – 25,
            2a – 116,      2b – 115,       2c – 210,
            3a – 214,      3b – 212,       3c – 113.

8. Przerwy śródlekcyjne wg oddzielnego grafiku – jedna klasa przebywa na holu.

9. Dyżury podczas przerw pełnią nauczyciele wspierający i wychowawcy klas wg grafiku.

10. Dwie godziny wychowania fizycznego dla każdej klasy zaplanowane są na sali gimnastycznej a pozostałe na świeżym powietrzu. Prosimy o dostosowanie stroju dziecka do pogody.

11. Rodzice i opiekunowie odprowadzają dzieci tylko do wejścia:

           Klasy 1 – od dziedzińca przy schodach
           Klasy 2 – wejście od dziedzińca przy sali gimnastycznej
           Klasy 3 – wejście główne od ul. Morskiej

           Odbiór dzieci przy tych samych wejściach.

12. Grupy przedszkolne 0a i 0b pracują wg planu umieszczonego na www.sp10gdynia.pl

13. Z szatni korzystają uczniowie klas 3, uczniowie klas 1 i 2 kierują się bezpośrednio do sal lekcyjnych.

14. W szkole w częściach wspólnych obowiązują: dezynfekcja rąk, maseczki, przyłbice, zachowanie dystansu. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów.

15. Wszystkie zajęcia dodatkowe mogą odbywać się po zakończeniu zajęć klas 1 – 3 w formie stacjonarnej lub zdalnej.

16. Konsultacje z wszystkimi pracownikami szkoły odbywają się telefonicznie lub online. W przypadku dostarczania dokumentów do szkoły należy wcześniej umówić wizytę poprzez email do nauczyciela lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

17. Pedagog i psycholog szkolny pracuje w trybie hybrydowym wg oddzielnego planu.

18. Uczniowie klas 4 – 8 kontynuują naukę zdalną w aplikacji Teams.