ROK SZKOLNY 2022/2023

Zdalne nauczanie

SPOSÓB I TRYB REALIZACJI NAUCZANIA W TRYBIE ZDALNYM DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 1. Kształcenie na odległość realizowane w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego oraz innych dostępnych narzędzi technologii informacyjnej.
 2. Tygodniowy zakres treści nauczania nauczyciel przesyła rodzicom i uczniom poprzez zakładkę zadania             w e-dzienniku. Do obowiązków ucznia należy zapoznanie się z treścią zadań.Do obowiązków rodzica należy zorganizowanie warunków, by uczeń mógł realizować zadania i monitorowanie, czy uczeń je wykonuje. Szkoła poprzez kontakt z wychowawcą udziela niezbędnej pomocy i wsparcia w zorganizowaniu uczniowi warunków do nauki zdalnej.
 3. Plan zajęć, według którego uczniowie wykonują zadania zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. Rekomendujemy wykonywanie zadań zgodne z opublikowanym planem,
 4. Nauczyciele realizują podstawę programową poprzez udostępnianie materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez MEN, przesyłanie materiałów przygotowanych przez nauczyciela, podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela i/lub prowadzenie zajęć online na dostępnych platformach. Tygodniowy plan zajęć online zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.
 5. Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć (podręcznik, ćwiczenia, przesyłane karty pracy, prezentacje multimedialne, filmiki, portale edukacyjne, programy publicznej telewizji i radiofonii).
 6. Komunikacja z uczniami oraz rodzicami odbywa się przez telefon, sms-y, maile lub komunikatory internetowe.
 7. Monitorowanie postępów uczniów, weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa poprzez analizę podejmowanych przez ucznia aktywności oraz ocenę nadesłanych przez niego prac.
 8. Informacje o postępach ucznia nauczyciele przekazują rodzicom w formie oceny i/lub  komentarza po sprawdzeniu odebranej pracy.
 9. Informacje o kształceniu na odległość zamieszczane będą na stornie szkoły.
 10. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i postawy.
 11. W przypadku rozbieżności dotyczących procesu edukacyjnego, zasad oceniania – głos rozstrzygający ma dyrektor szkoły kierując się zapisem w punkcie nr 10.

 

SPOSÓB OCENIANIAW KLASACH IV-VIII W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. zadania pisemne, uzupełnionekarty pracy, prezentacje multimedialne, projekty, skany lub zdjęcia wykonanych prac, np. plastycznych, ćwiczeń i notatek z zeszytu, zrzuty ekranu, wyniki testów rozwiązywanych online, kartkówki i inne proponowane przez nauczycieli zadania wynikające ze specyfiki przedmiotu lub etapu edukacyjnego;
  2. gotowość i zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela.
 2. Przesyłanie wykonanych przez uczniów zadań odbywa się za pośrednictwem e-maili i/lub platformy moodle. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń nie ma dostępu do Internetu, rozwiązane zadania może przynieść w formie papierowej do skrzynki znajdującej się przy sekretariacie szkoły.
 3. Nauczyciele informują uczniów o terminach nadsyłania wykonanych zadań.
 4. Po sprawdzeniu nadesłanych prac nauczyciele przekazują uczniowi informacje zwrotną (oceny, komentarze, wskazówki, uwagi, itp.)
 5. W czasie nauczania zdalnego zmieniają się wagi ocen- wszystkie aktywności mają wagę 1.
 6. Wykonanie niektórych zadań nauczyciele ocenią po powrocie do nauczania stacjonarnego.
 7. Wystawione przez nauczycieli oceny są wpisywane do dziennika elektronicznego.