ROK SZKOLNY 2023/2024

Procedura SARS-CoV-2

Procedura prowadzenia konsultacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni

Opracowana na podstawie wytycznych sanitarnych GIS, MZ i MEN dla szkół

 

 1. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
   
 2. W konsultacjach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją, albo mają objawy choroby.
   
 3. Uczniów mogą przyprowadzać i odbierać ze szkoły wyłącznie osoby zdrowe.
   
 4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
   
 5. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży.
   
 6. W celu szybkiego kontaktowania się z rodzicami w przypadku złego samopoczucia ucznia, rodzice uczniów uczestniczących w konsultacjach, mają obowiązek przekazać do wiadomości nauczyciela numer telefonu.
   
 7. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, o czym niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice lub opiekunowie prawni.
   
 8. Uczeń lub rodzic przyprowadzający ucznia na konsultacje, przekazuje nauczycielowi, wypełnioną w danym dniu, przez rodzica, ankietę dotyczącą stanu zdrowia ucznia.
   
 9. Uczniowie i rodzice przyprowadzając dziecko na konsultacje, oczekują na zajęcia w wyznaczonym miejscu, zachowując dystans społeczny 2 metrów.
   
 10. Przed wejściem na teren placówki obowiązuje dezynfekowanie rąk.
   
 11. W szkole konieczna jest dbałość o zachowanie z nauczycielem, innymi uczniami i pracownikami szkoły odpowiedniego dystansu społecznego – 2m.
   
 12. Uczeń może wnieść na teren szkoły wyłącznie przedmioty, które można zdezynfekować oraz niezbędne podręczniki i przybory.
   
 13. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników i nie mogą udostępniać ich innym osobom.
   
 14. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia, a odległość między stolikami nie może być mniejsza niż 1,5 m.
   
 15. W przypadku zajęć grupowych zespół uczestników jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć - praca indywidualna lub w grupach o stałym składzie maksymalnie do 10 osób.
   
 16. Jeden stolik przypada na jednego ucznia.
   
 17. Po zajęciu miejsca, przy wskazanym przez nauczyciela stoliku, uczeń może zdjąć maseczkę z twarzy.
   
 18. Osoby przebywające na terenie szkoły powinny unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki.
   
 19. W szkole obowiązują zasady higieny:
  • mycie i dezynfekcja rąk,
  • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania, następnie jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
    
 20. Na terenie placówki na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków i bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk.
   
 21. W miarę możliwości osoby prowadzące zajęcia powinny używać osłony ust i nosa oraz informować dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
   
 22. Na terenie szkoły obowiązuje korzystanie z koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
   
 23. W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów.
   
 24. Na terenie placówki obowiązuje regularne wietrzenie pomieszczeń, czyszczenie powierzchni wspólnych oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych, w szczególności po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników, a także przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. Mycie lub dezynfekowanie sprzętu: biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy, odbywa się po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników (nie rzadziej niż co 45 minut).
   
 25. W przypadku: braku zgody rodzica, ryzyka wynikającego z charakteru zajęć, zagrożenia zdrowotnego lub braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, szkoła będzie kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
   
 26. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika konsultacji, niezwłocznie zostają podjęte kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych ludzi przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
   
 27. Obowiązuje stosowanie się przez wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz śledzenie przez osoby dorosłe informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.
   
 28. Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 25.05.2020r.
   
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni
mgr Marek Dąbkowski