ROK SZKOLNY 2022/2023

Wytyczne sanitarne - egzamin ósmoklasisty

Gdynia, 28 maja 2020 r.

 

Wytyczne sanitarne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.

egzaminu ósmoklasisty:

 

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów sugerujących chorobę zakaźną).
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Podczas trwania egzaminu niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów uczniów, poza sytuacją, gdy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: długopisu/pióra z czarnym tuszem/atramentem, linijki (na egzaminie z matematyki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani ponownie zakrywać usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 2. wychodzi do toalety,
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe –  mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną  przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.  W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.