ROK SZKOLNY 2023/2024

     


 

Obwód szkoły

Chylońska od nr 2 do nr 116 numery parzyste i od nr 1 do nr 119 numery nieparzyste,
Gniewska  od nr 1 do nr 19 numery nieparzyste i od nr 2 do nr 32 numery parzyste, Osowska, Wieżycka, Lubawska, Hutnicza, Wiejska, Młyńska, Zamenhofa, Malczewskiego, Św. Mikołaja, Brodnicka, Grudziądzka, Tczewska, Jana Komierowskiego, Morska od nr 188 do nr 200,
Opata Hackiego  od nr 16 do końca numeracji, Wejherowska, Wawrzyniaka, Starogardzka, Żukowska

Klauzula informacyjna:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192, e-mail: sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

3. Celem przetwarzania jest rekrutacja uczniów do szkoły. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły lub na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.

8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

9. Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo ich sprostowania,

- prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2