ROK SZKOLNY 2021/2022

 

>> Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych               >> Rekrutacja do klas pierwszych

               


 

Klauzula informacyjna:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192, e-mail: sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

3. Celem przetwarzania jest rekrutacja uczniów do szkoły. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły lub na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.

8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

9. Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo ich sprostowania,

- prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2