ROK SZKOLNY 2020/2021

>> Uchwała (kryteria)
>> zarządzenie w spr. rekrutacji (terminy)

 

Zgodnie z harmonogramem od 29.03.2021 r. do 23.04.2021 r. do godziny 15.00 zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły w godz. 8:30 - 15:00. 
 

Rodzice dzieci z rejonu Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni wypełniają i składają w wyznaczonym terminie:
1. Zgłoszenie dziecka do I klasy rejonowej szkoły podstawowej

>> zgłoszenie do kl. I - rejon


Rodzice dzieci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni wypełniają i składają w wyznaczonym terminie:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej
2. Pozostałe dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów (jeżeli dotyczy)
3. Dla dzieci spoza rejonu: Potwierdzenie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

>> wniosek - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły


Kolejne dokumenty (potwierdzenie woli zapisu, karta zapisu do świetlicy, karta zapisu na obiady, deklaracje o uczestnictwie w religii/etyce, udział w programie mleko/warzywa i owoce w szkole, ankiety od wychowawców oraz spis wyprawki szkolnej) dostępne będą na naszej stronie internetowej oraz w wersji papierowej od dnia 23.05.2021r. – do pobrania i złożenia tylko przez rodziców dzieci zakwalifikowanych

Wszelkie pytania odnośnie rekrutacji prosimy kierować na maila sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl, chętnie służymy Państwu pomocą.
 WYKAZ ULIC  OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 GDYNIA ul. Morska 192
 

 • Chylońska od nr 2 do nr 116 parzyste, i od nr 1 do nr 119 nieparzyste,  
 • Gniewska od nr 1 do nr 19 nieparzyste, i od nr 2 do nr 32 parzyste,  
 • Osowska, Wieżycka, Lubawska, Hutnicza 1-22, Wiejska, Młyńska, Zamenhofa,  
 • Malczewskiego, Św. Mikołaja, Brodnicka, Grudziądzka, Tczewska 
 • Jana Komierowskiego, Morska od nr 188 do nr 200,  
 • Opata Hackiego od nr 16 do końca numeracji,  
 • Wejherowska, Wawrzyniaka, Starogardzka, Żukowska. 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni wg Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 3250//VIII/O z dnia 26.01.2021 r.

 

Lp.

 
Rodzaj czynności

 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Termin w postępowaniu
uzupełniającym

 
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
od 29 marca 2021 r. do
23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00


 
od 7 czerwca 2021 r.
do 18 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00


 
2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
 
26 maja 2021 r.
o godz. 12.00


 
6 lipca 2021 r.
o godz. 12.00


 
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
od 26 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.

 
od 6 lipca 2021 r.
do 12 lipca 2021 r.

 
4 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
 
2 czerwca 2021 r.
o godz. 12.00


 
16 lipca 2021 r.
o godz. 12.00


 
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami
 
x


 
31 lipca 2021 r.
o godz. 12.00


 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

  • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
  • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
  • niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,
  • samotne wychowywaniekandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
  • wielodzietnośćrodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt,
  • miejsce pracyco najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt,
  • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkołypodstawowej, do której składany jest wniosek – 10 pkt.


    

  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

  1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek,

  2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,

  3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(tekst jednolity: Dz.U. z 2011r., nr 127,poz.721 z późn.zm.),

  4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

  6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.332 z późn. zm.),

  7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składny jest wniosek.

  Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia określa Uchwała nr XV/334/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.12.2015 r.